Збірник тестів

Тут ви можете розв’язати тести за окремими темами

Тести з загальної хімії

Тести «Основні хімічні поняття» 

 • Тест «Основні хімічні поняття» складено за матеріалами незалежного оцінювання 2008-2011 років

  1131549-Black-School-Boy-Mixing-Chemicals-In-Science-Class-Poster-Art-Print1. «Хімічна речовина» – це

  А   філософська категорія       Б   фізичний об’єкт

  В   хімічна абстракція                Г   певний вид матерії

  2. Визначте останнє слово у формулюванні закона Авогадро. В однакових об’ємах різних газів за одних і тих самих умов міститься однакова кількість…

  А   йонів        Б   молекул      В   атомів      Г    електронів

  3. Наслідком, що випливає із закону збереження маси речовини, є

  А  можливість складання структурних формул речовин

  Б  можливість складання рівнянь хімічних реакцій

  В  з’ясування причин залежності властивостей речовин від будови

  Г   виявлення будови речовин

  4. Визначте хімічний елемент, який в сполуці з Оксигеном має найнижчу валентність.

  А  P2O5        Б  СО2         В   СaO      Г  N2O3

  5. Хімічний елемент із загальним числом електронів 12 утворює оксид

  А  R2O         Б  R2O3           В  RO              Г RO2

  6. Визначте порядковий номер елемента Х, що утворює речовину складу Х2O3 з відносною молекулярною (формульною) масою 102.

  А  14              Б  13                 В  17                 Г 18

  7. Визначте рядок, який містить символи хімічних елементів лише із сталою валентністю, що дорівнює II.

  А  O, Ba, C, Ca               Б  C, Pb, Cu, Zn

  В  O, Ba, Zn, Mg            Г Ca, Fe, C, Ni

  8. На малюнку зображено прилад, за допомогою якого збирають газ шляхом витіснення повітря. Визначте назву газуватої речовини, яку можна зібрати у такий спосіб.

  Новый рисунок

  А  водень     Б  вуглекислий газ     В  метан     Г азот

  9. Розташуйте газуваті речовини в ряд за збільшенням відносної густини за повітрям

  А  CO            Б  CO2              В  NO               Г  NO2   

  10. Розташуйте формули за зменшенням ступеня окиснення Карбону у сполуках

  А  СO2              Б  СO             В  С            Г  СН4

   11. Установіть відповідність між назвою хімічного елемента і формулою його вищого оксиду

  Хімічний елемент1  Фосфор2  Карбон3  Кальцій4  Бор

  Вищий оксидА  ЕОБ  Е2О3В  ЕО2Г  ЕО3Д  Е2О5

  12. Установіть відповідність між кількістю речовини і масою

  Кількість речовини1  1,5 моль магній оксиду2  0,5 моль кисню3  2 моль води4  5 моль кальцій карбонату

  Маса (г)А  16Б  60В  500Г  36Д  550

  13. Установіть відповідність між кількістю речовини та масою чи об’ємом (н.у.) речовин.

  Кількість речовини1  0,2 моль2  0,5 моль3  5 моль4  10 моль

  Маса чи об’єм речовини (н.у.)А  2,6 гБ  36,5 гВ  220 лГ  11,2 лД  224 л

  14. Розташуйте напівсхеми за збільшенням суми коефіцієнтів у рівняннях реакцій.

  А  Al+N2→         Б  С+H2→         В  Al+O2→          Г  Ca+S→

  15. Розташуйте хімічні формули за збільшенням кількості речовини у їхніх формулах масою 128 г.

  А  SO2           Б  CuO          В  Cu2S           Г  S

  16. Розташуйте формули речовин у порядку зростання в них масової частки Нітрогену

  А  KNO3      Б  KNO2      В  NO      Г  NO2

  17. Розташуйте значення кількості речовини наступних кількісних характеристик кисню в порядку зростання

  А   44,8 л (н.у.)           В   24,08 ∙ 1023 молекул
  Б  160 г                           Г 15,05 ∙ 1023 атомів

  18. Розташуйте гази за зростанням їхньої відносної густини за воднем

  А  метан      Б  кисень        В  карбон(ІІ) оксид      Г  гідроген сульфід

  19. Визначте молекулярну формулу речовини, що входить до складу скелету найпростіших морських тварин аконтарій, якщо масові частки елементів в ньому складають: Стронцію ─ 47,83%; Сульфуру ─ 17,39%; Оксигену ─ 34,78%. Укажіть суму індексів атомів елементів.

  20. У склянці міститься оцтова кислота. Кількість речовини атомів Гідрогену в ній становить 1,2 моль. Обчисліть масу оцтової кислоти.

  21. Для збереження деревини від гниття використовують цинк хлорид. Обчисліть кількість речовини, якщо відомо, що число молекул цієї сполуки дорівнює 12,04 · 1023.

  22. Кущі троянд удобрюють фосфатним добривом – подвійним суперфосфатом Cа(Н2РО4)2. Обчисліть його молярну масу.

  23. Молярна маса одного з найвідоміших вітамінів у чотири рази більша за молярну масу карбон(ІV) оксиду. Співвідношення мас хімічних елементів у молекулі речовини-вітаміну таке:

  m(C):m(H) : m(O) = 9 : 1 : 12.

  Укажіть число атомів у молекулі цієї сполуки.

 • Тест «Основні хімічні поняття» складено за матеріалами незалежного оцінювання 2012-14 років

   1. Який запис позначає молярну масу натрію?

  А   А(Na)           Б  Ar(Na)             В  m(Na)               Г  M(Na)

  2. Частка від ділення середньої молярної маси повітря на молярний об’єм газів (н. у.) – це

  А  густина повітря             Б  кількість речовини повітря

  В  число Авогадро            Г  число молекул у повітрі об’ємом 1 л

  3. Який запис позначає відносну атомну масу Магнію?

  А  A(Mg)        Б  Ar(Mg)        В  m(Mg)        Г  M(Mg)

  4. Скільки атомів Гідрогену міститься в трьох молекулах метану СН4?

  А  3        Б  4        В  7        Г  12

  5.  Проаналізуйте твердження й укажіть правильні

  І.  Рівняння реакції міді з киснем складають на основі закону збереження маси.

  ІІ. Рівняння реакції міді з киснем складають на основі закону Авогадро.

  А  правильне тільки І

  Б  правильне тільки ІІ

  В  обидва правильні

  Г  обидва неправильні

  6. Скільки атомів Гідрогену позначено записом 3CO(NH2)2?

  А  2          Б  4          В  6            Г  12

  7. Хімічні формули води і гідроген пероксиду Н2О і Н2Овідповідно. Які з наведених далі тверджень щодо якісного і кількісного складу цих сполук правильні?

  1. Вода і гідроген пероксид мають однаковий якісний і кількісний склад.

  2. Вода і гідроген пероксид мають різний кількісний склад.

  3. Вода і гідроген пероксид мають одну й ту саму істинну формулу.

  4. Вода і гідроген пероксид мають одну й ту саму найпростішу формулу.

  Варіанти відповіді:

  А  1 і 3        Б  2 і 4        В  лише 2        Г  лише 4

  8. Хімічна реакція відбувається за схемою

  CuCl2 + Al→AlCl3+Cu.

   Укажіть суму коефіцієнтів хімічного рівняння, що відповідає цій схемі

  А  4          Б  6          В  7          Г  10

  9. Скільки атомів Оксигену позначено записом 2N2O5?

  А  2           Б  5           В  7           Г  10

  10. Істинна формула сполуки С6Н12. Яка її найпростіша формула?

  А  СН        Б  СН2        В  СН3        Г  С2Н6

  11. Обчисліть молярну масу (г/моль) речовини, хімічна формула якої Ca(H2PO4)2.

  12. Обчисліть  об’єм  (л)  cульфур(IV)  оксиду  (н. у.) масою 320 г.

  13. Обчисліть молярну масу речовини, хімічна формула якої (NH4)2HPO4.

  14. Обчисліть масу (г) води, що конденсувалась з водяної пари об’ємом 44,8 л (н.у.).

  15. Обчисліть об’ємну частку (%) азоту в суміші, що складається з азоту об’ємом 6 л і метану об’ємом 14 л.

  16. Обчисліть масу карбон(ІV) оксиду кількістю речовини 0,5 моль.

  17. Обчисліть кількість речовини води масою 72 г.

  18. Яка масова частка (%) Гідрогену у метані?

  19. Обчисліть відносну густину кисню за воднем.

  20. Визначте масову частку (%) Оксигену у кальцій карбонаті.

  21. Обчисліть відносну густину за повітрям бутану.

  22. Обчисліть середню молярну масу суміші азоту і кисню, у якій об’ємна частка азоту становить 50 %.

  23. Укажіть обєм (л) водню (н. у.), що виділиться внаслідок взаємодії алюмінію масою 540 г з надлишком сульфатної кислоти.

  24. Яка маса (г) ферум(ІІ) сульфіду утвориться внаслідок прожарювання  суміші  порошку  заліза  масою  28  г  і сірки 24 г.

  25. Унаслідок прожарювання малахіту масою 44,4 г добули купрум(ІІ) оксид масою 2,4 г, вуглекислий газ і воду. Обчисліть відносний вихід (%) купрум(ІІ) оксиду.

 • Відповіді на завдання тесту № 1
  1–Г     2–Б     3–Б     4–В     5–В     6–Б     7–В     8–Б       9  А-В-Б-Г      10  А-Б-В-Г     11  1-Д  2-В  3-А  4-Б
  12  1-Б  2-А  3-Г  4-В            12  1-А  2-Г  3-Б  4-Д     14  Г-Б-А-В    15  В-Б-А-Г      16  А-Б-Г-В
  17  Г-А-В-Б    18  А-В-Б-Г    19  6      20  18      21  2      22  234       23  20.
  Відповіді на завдання тесту № 2
  1-Г    2-А    3-Б    4-Г    5-А    6-Г    7-В    8-Г    9-Г           10-Б   11-234        12-112        13-132         14-36         15-30
  16-22          17-4            18-25           19-16          20-48        21-2             22-30         23-672         24-44         25-15

 Тести «Хімічні реакції»

 • Тест «Хімічні реакції» складено за матеріалами незалежного оцінювання 2008-2010 років

  1. Позначте схему реакції заміщення

  А  Н2О2→ Н2О + О2                          Б  Н2О2 + Cl2 → НCl + О2

  В  Н2О + CaO → Ca(OH)2            Г  KОH + HNO3 → KNO3 + H2O

  2. У реакції з якою речовиною Гідроген є окисником

  А   киснем          Б   бромом        В   кальцієм         Г   сіркою

  3. Запис напівсхем реакцій заміщення та приєднання що міститься в одному рядку

  А  C7H14 + H2 →   і  C3H6 + Cl2

  Б  СH3COOK + HCl →  і  C5H10 + Cl2

  В  HCl + Mg →   і  HCl + MgO→

  Г  C2H6 + Cl2 →   і  C2H4 + Cl2

  4. Запис напівсхем тільки реакцій обміну міститься у рядку

  А  C6H5OH + К →  і  Mg + N2

  Б  CH4 + Br2 →  і  H2O2

  В  CuO + HNO3 →  і  Na2S + HCl →

  Г  NH3 + HCl →  і  Zn + CuSO4

  5. Під час отруєння чадним газом потерпілого потрібно вивести на свіже повітря для знешкодження отруйної дії цієї речовини. Реакція відбувається за схемою 

  HHbO2 + СО↔HHbСO + О2. 

  Визначте за принципом Ле Шател’є, в сторону якого хімічного процесу зміститься хімічна рівновага при збільшенні концентрації кисню.

  А   одночасно у двох напрямках         

  Б   оборотного            

  В   не зміститься взагалі                      

  Г   прямого

  6. Визначте один з продуктів електролізу розплаву сполуки натрій хлориду

  А  гідроген хлорид       Б  хлор         В  кисень                           Г  водень

  7. Визначте напівсхему реакції, у якій сірка – відновник

  А  S+Fe →          Б  S+Mg →             В  S+H2 →           Г  S+O2

  8. Як потрібно змінити концентрацію амоній хлориду в реакції з натрій гідроксидом, щоб змістити хімічну рівновагу в бік утворення амоніаку (в закритій посудині)?

  А  зменшити

  Б  збільшити

  В  спочатку збільшити, потім зменшити

  Г  спочатку зменшити, потім збільшити

  9. Хімічна реакція між калій гідроксидом і нітратною кислотою відноситься до типу

  А  обміну                 Б  сполучення             В  розкладу           Г  заміщення

  10. Визначте напівсхему хімічної реакції, у якій Ферум є відновником

  А  Fe2O3 + Н2 →        Б  FeО + СO →           В  Fe + Cl2 →               Г  Fe(OH)2 + HCl →

  11. Збільшення тиску в системі спричинить підвищення виходу продукту в реакції

  А  2H2O(г.) ↔ 2H2(г.) + O2 (г.)           

  Б  CaCO3 (тв.) ↔ CaO(тв.) +CO2(г.)

  В  N2 (г.) + 3H2 (г.) ↔ 2 NH3(г.)         

  Г  CO(г.) + H2O(г.) ↔ CO2(г.) + H2(г.)

  12. Визначте рівняння окисно-відновної реакції

  А  Na2SO4 ∙ 10H2O = Na2SO4 + 10H2O

  Б  MgCO3 ∙ CaCO3 = MgO + CaO + 2CO2

  В  MnO2 + 4HCl = MnCl2 + Cl2 + 2H2O

  Г  MnO + 2HCl = MnCl2 + H2O

  13. Розгляньте малюнок і визначте тип реакції, що відбувається під час нагрівання мідного купоросу

  А  обміну      Б  заміщення      В  розкладу      Г  сполучення

   14. Визначте зміну умови, яка приведе до зсуву рівноваги у бік продуктів у реакції

  N2(г) + 3H2(г)⇄2NH3(г), ∆H= –92,4 кДж

  А  збільшення температури

  Б  збільшення тиску

  В  збільшення концентрації амоніаку

  Г  застосування каталізатора

  15. Установіть відповідність між рівняннями хімічних реакцій та їхніми типами

  Рівняння реакції

  1  CuO+2HCl=CuCl2+H2O

  2  2Na+2H2O=2NaOH+H2

  3  Li2O+SO3=Li2SO4

  4  C18H38=C9H18+ C9H20

  Тип реакції

  А  Заміщення

  Б  Сполучення

  В  Обміну

  Г  Розкладу

  Д  Дегідратація

  16. Обчисліть суму індексів катіону та аніону нерозчинного продукту реакції йонного обміну між кальцій нітратом та калій ортофосфатом.

  17. Знешкодження отруйної дії білого фосфору купрум(ІІ) сульфатом відбувається за рівнянням хімічної реакції:

  P + CuSO4 + H2O = H3PO4 + Cu + H2SO4 .

   Складіть електронний баланс окисно-відновного процесу. У відповіді вкажіть коефіцієнт біля формули сполуки, що є окисником.

  18. Визначте коефіцієнти в рівнянні окисно-відновної реакції

  Na2SO3 + KMnO4 + H2SO4→Na2SO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O.

  Обчисліть суму коефіцієнтів.

  19. Для одержання цинк оксиду, що входить до складу цинкового білила, спалюють цинковий пил у струмені кисню. Обчисліть тепловий ефект (кДж) хімічної реакції, якщо відомо, що під час згоряння цинку масою 6,5 г виділяється 34,9 кДж теплоти.

 • Тест «Хімічні реакції» складено за матеріалами незалежного оцінювання 2011-2012  років

  1. Яке з наведених перетворень можна характеризувати і як реакцію розкладу, і як окисно-відновну реакцію?

  А  NaCl(тв.) + H2SO4(конц.) = NaHSO4 + HCl

  Б  2Na + 2H2O = 2NaOH + H2

  В  2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3 H2O

  Г  2KClO3 = 2KCl + 3O2

  2. Укажіть хімічну формулу речовини, у реакції з якою сірка є відновником

  А  Н2          Б  Fе          В  Nа          Г  О2

  3. Яка дія сприятиме зміщенню хімічної рівноваги реакції

  СО2 (г.) + Н2 (г.) ⇄СО (г.) + Н2О (г.); ΔН > 0

  в бік утворення карбон(ІV) оксиду?

  А  зниження концентрації водню

  Б  підвищення температури

  В  зниження концентрації водяної пари

  Г  підвищення тиску

  4. Укажіть напівсхему хімічної реакції, у якій Ферум є відновником

  А  Fe2O3 + CO →        Б  FeCl2+ Cl2 →        В  FeO + H2SO4 →        Г  Fe(OH)3 + H2SO4

  5. У якій з хімічних реакцій підвищення тиску спричинить зміщення хімічної рівноваги в бік утворення реагентів?

  А  Н2 (г.) + I2 ⇄ 2HI (г.)

  Б  2CO2 (г.) + 2 H2O (г.) +2HCl (г.) ⇄ 2CH3Cl (г.) + 3 O2 (г.)

  В  2SO3 (г.) ⇄ 2SO2 (г.) + O2(г.)

  Г  CO2 (г.) + 2N2 (г.) ⇄ C (тв.) + 2N2O (г.)

  6. Проаналізуйте твердження й укажіть правильні

  І. Швидкість хімічної реакції зростає внаслідок подрібнення реагентів.

  ІІ. Швидкість хімічної реакції зростає внаслідок збільшення концентрації реагентів.

  А правильне лише І           Б правильне лише ІІ

  В обидва правильні          Г обидва неправильні

  7. Сульфур є відновником у реакції між

  А  S і Са              Б  SO2 і O2          В  H2SO4 і Zn      Г  SO2 і H2O

  8. Визначте хімічну реакцію для якої, згідно з принципом Ле Шательє, рівновага зберігається у випадку зміни тиску

  А  2NO + Cl2⇄2NOCl        Б  N2 + O2 ⇄ 2NO

  В  2SO2 + O2 ⇄ SO3             Г  C(графіт) + СО2 ⇄ 2СО

  9. Визначте вихідні речовини необоротної хімічної реакції, яка належить до реакції заміщення

  А  Zn + HCl →                   Б  H2 + N2

  В  NaCl + KNO3 →           Г  HCl + NaOH →

  10. Установіть відповідність між схемами та типами хімічних реакцій.

  Схема реакції

  1  ZnO + HCl → ZnCl2 + H2O

  2  SO3 + H2O → H2SO4

  3  Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

  4  Al(OH)3 → Al2O3 + H2O

  Тип реакції

  А  заміщення

  Б  дегідрування

  В  обміну

  Г  розкладу

  Д  сполучення

  11. Установіть відповідність між схемами та типами хімічних реакцій

  Схема реакції

    1  MgO + HCl → MgCl2 + H2O

    2  BaO + H2O → Ba(OH)2

    3  Fe+ HCl → FeCl2 + H2

    4  CaCO3 → CaO + CO2

  Тип реакції

    А  заміщення

    Б  сполучення

    В  обміну

    Г  розкладу

    Д  дегідратації

  12. Купрум(ІІ) сульфат застосовують для знешкодження білого фосфору

  P + CuSO4 + H2O = H3PO4 + Cu + H2SO4.

  Підберіть коефіцієнти для наведеної схеми та укажіть коефіцієнт біля формули відновника.

  13. Випари ртуті дуже небезпечні для здоров’я. Для хімічної демеркуризації використовують розбавлений водний розчин калій перманганату, підкислений хлоридною кислотою:

  KMnO4 + HCl + Hg → HgCl2 + MnO2 + KCl + H2O.

  Використовуючи метод електронного балансу, складіть хімічне рівняння окисно-відновної реакції, що відповідає цій схемі. У відповіді зазначте коефіцієнт біля формули сполуки, що є відновником.

  14. Використовуючи метод електронного балансу, перетворіть схему реакції

  Mg + HNO3(розб.) → Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O

  на хімічне рівняння і вкажіть коефіцієнт перед формулою окисника.

 • Тест «Хімічні реакції» складено за матеріалами демонстраційного та тренувального тестів 2012 року

  1. На рисунку зображено енергетичні діаграми однієї й тієї самої реакції, що відбувається за різних умов. Який чинник зумовив відмінності у перебігу реакції?

  А  у випадку (2) використали каталізатор

  Б  у випадку (2) суміш ретельно перемішували

  В  у випадку (1) реакційну суміш нагріли

  Г  у випадку (1) реакційну суміш охолодили

  2. Укажіть тип хімічної реакції між газуватими амоніаком і гідроген хлоридом

  А хлорування;

  Б окиснення;

  В заміщення;

  Г сполучення.

  3. Купрум є відновником у реакції між

  А CuO і H2;

  Б Cu2O і HCl;

  В Cu2O і O2;

  Г Cu(OH)2 і HCl.

  4. Установіть відповідність між типами і схемами хімічних реакцій

  Типи хімічних реакцій

  1  розкладу, окисно-відновна

  2  сполучення, окисно-відновна

  3  розкладу, без зміни ступенів окиснення

  4  сполучення, без зміни ступенів окиснення

  Схеми хімічних реакцій

  А  Ca + Cl2 → CaCl2

  Б  NH3 → N2 + H2

  В  CaCO3 → CaO + CO2

  Г  Na + H2O → NaOH + H2

  Д  BaO + H2O → Ba(OH)2

  5. Установіть відповідність між типами і схемами хімічних реакцій

  Типи хімічних реакцій

  1  повне окиснення

  2  заміщення

  3  приєднання

  4  полімеризація

  Схеми хімічних реакцій

  А  СН4 + О2 → CO2+ H2O

  Б  СН4 + Cl2 → CH3Cl + HCl

  В  C8H18 → C4H10 + C4H8

  Г  C2H2 + H2 → C2H4

  Д  nC2H4 → [– CH2 – CH2–]

  6. Використовуючи метод електронного балансу, перетворіть схему реакції на хімічне рівняння і вкажіть коефіцієнт перед формулою окисника

  Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO + H2O.

  7. Укажіть коефіцієнт перед формулою відновника у рівнянні реакції, що відбувається за схемою:

  KMnO4 + KCl + H2SO4 → Cl2 + MnSO4 +K2SO4 + H2O.

 • Відповіді на завдання тесту № 1
  1–Б        2–В        3–Г        4–В        5–Б        6–Б     7–Г        8–Б        9–А       10–В      11–В       12–В
  13–В      14–Б      15 1-В  2-А  3-Б  4-Г         16  5     17  5        18 21    19  698
  Відповіді на завдання тесту № 2
  1-Г      2-Г      3-А      4-Б      5-В      6-В      7-Б      8-Б      9-А
  10  1-В  2-Д  3-А  4-Г      11  1-В  2-Б  3-А  4-Г      12  5      13  3      14  10
  Відповіді на завдання тесту № 3
  1-А      2-Г      3-В      4  1-Б  2-А  3-В  4-Д      5  1-А  2-Б  3-Г  4-Д      6-8      7-10

  Тести «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва.
Будова атома.»

 • Тест «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Будова атома.»

   складено за матеріалами незалежного оцінювання 2008-2009 років

  1. Укажіть рядок, у якому формула вищого оксиду та його гідрату відповідає елементу з числом протонів 17

  А R2Oта H3RO3   Б ROта H2RO3

  В RO  та R(OH)2      Г R2Oта HRO4

  2. Укажіть атом елемента ІІІ періоду, який в основному стані має максимальне число неспарених електронів

  А  Фосфор     Б  Сульфур    В  Нітроген    Г  Аргон

  3. Укажіть хімічний елемент, який, утворює оксид у вищому ступені окиснення, що має найбільш виражені кислотні властивості

  А  Силіцій    Б  Фосфор     В  Алюміній     Г  Сульфур

  4. Виберіть сучасне формулювання Періодичного закону

  А  Властивості хімічних елементів і утворених ними сполук перебувають у періодичній залежності від атомної маси

  Б  Властивості хімічних елементів і утворених ними сполук перебувають у періодичній залежності від атомної ваги

  В  Властивості хімічних елементів і утворених ними сполук перебувають у періодичній залежності від заряду ядра атома

  Г  Властивості хімічних елементів і утворених ними сполук перебувають у періодичній залежності від електронегативності

  5. Визначте рядок, утворений лише з тих елементів, що входять до головної підгрупи періодичної системи           Д.І. Менделєєва

  А  F;   Mn;  I       Б  Li;  Na;  K

  В  Al;  Ag;  S       Г  Cr;  Ca;  Hg

  6. За електронною формулою атома виберіть елемент, який утворює просту речовину, для якої характерні властивості типового неметалу

  А  1s22s22p63s1                 Б  1s22s22p63s2

  В  1s22s22p63s25        Г  1s22s22p63s23p6

  7.  Укажіть правильне визначення ізотопів 

  А нукліди одного хімічного елемента

  Б  нукліди різних хімічних елементів

  В  прості речовини одного хімічного елемента

  Г  прості речовини різних хімічних елементів

  8. Чому Сульфур і Хром розташовано в одній групі періодичної системи елементів  Д.І. Менделєєва

  А  атоми Сульфуру і Хрому мають однакове число валентних орбіталей

  Б  атоми Сульфуру і Хрому мають однакове число валентних електронів

  В  атоми Сульфуру і Хрому мають однакове число енергетичних рівнів

  Г  Сульфур і Хром мають однакову валентність за Гідрогеном

  9. Однакову кількість енергетичних рівнів мають атоми елементів із протонними числами

  А 15 і 16             Б 7 і 15                В 8 і 16                Г 15 і 33

  10. Визначте число неспарених електронів атома Силіцію в незбудженому стані 

  А  1            Б  2            В  3            Г  4

  11. Визначте протонне число елемента, атом якого на зовнішній електронній оболонці містить два електрони

  А   6          Б   20       В   13          Г   16

  12. Протій і Дейтерій, що застосовують у атомній енергетиці, є ізотопами атома Гідрогену тому, що це

  А   прості речовини одного хімічного елемента

  Б   прості речовини різних хімічних елементів

  В   нукліди одного хімічного елемента

  Г   нукліди різних хімічних елементів

  13. Однакову кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні мають атоми хімічних елементів з протонними числами

  А  6 і 7       Б  13 і 14   В  6 і 14     Г  14 і 22

  14. Установіть послідовність зростання окисних властивостей хімічних елементів, які мають таку електронну конфігурацію атомів

  А 1s22s22p6      Б 1s22s22p4

  В 1s22s22p2      Г 1s22s22p3

  15. Установіть послідовність посилення відновних властивостей хімічних елементів, які мають певну електронну конфігурацію атомів

  А 1s22s22p63s23p64s1         Б 1s22s1

  В 1s22s22p63s1.                      Г 1s22s22p62s23p63d104s24p64d105s1

  16. Розташуйте металічні елементи за зростанням їхньої електронегативності

  А  Алюміній         Б  Магній

  В  Натрій               Г  Рубідій

  17. Розташуйте елементи в ряд за збільшенням числа електронів на зовнішньому енергетичному рівні

  А алюміній           Б кальцій

  В натрій              Г силіцій

  18. Води лікувальних мінеральних джерел містять практично всі хімічні елементи періодичної таблиці Д. І. Менделєєва. Кількість деяких із них є незначною, це мікроелементи. Установіть відповідність між назвами мікроелементів та електронними формулами їхніх атомів.

  Назви мікроелементів

  1  Літій

  2  Купрум

  3  Ферум

  4  Флуор

  Електронні формули атомів

  А  1s22s22p63s23p63d64s2

  Б  1s22s1

  В  1s22s22p2

  Г  1s22s22p5

  Д  1s22s22p63s23p63d104s1

 • Тест «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Будова атома.»

   складено за матеріалами незалежного оцінювання 2013-2014 років

  1. Скільки електронів в атомі Оксигену?

  А  2      Б  6      В  8      Г  16

  2. У якому рядку найбільше неметалічних елементів?

  А  Al, Au, As       Б  N, Na, Ni      В  C, Cs, Cr      Г  S, Se, Sc

  3. Укажіть порядковий номер хімічного елемента Е, який належить до ІІІ періоду періодичної системи й утворює летку сполуку з Гідрогеном складу ЕН3.

  А  5      Б  7      В  13      Г  15

  4. У якій групі періодичної системи (коротка форма) містяться  лише металічні елементи?

  А  ІІ     Б  ІV      В  V      Г  VІ

  5. У періодичній системі хімічних елементів Карбон і Титан належать до

  А  одного періоду

  Б  однієї підгрупи

  В  однієї групи, але різних підгруп

  Г   одного періоду, але різних груп

  6. Флуор, Хлор, Бром належать до

  А  f-елементів       Б  d-елементів      В  p-елементів       Г   s-елементів

  7. Скільки нейтронів і електронів у нукліді 37Cl?

   

  нейтронів

  електронів

  А

  17

  17

  Б

  17

  20

  В

  20

  17

  Г

  20

  37

  8. Укажіть протонне число хімічного елемента, розташованого в 4-му періоді, VIІ групи, головній підгрупі Періодичної системи Д. І. Менделєєва.

  А  17        Б  25       В  26       Г  35

  9. Як розташовані хімічні елементи в періодичній системі Д. І. Менделєєва?

  А  кожний період закінчується металічним елементом

  Б  кожний період починається неметалічним елементом

  В  головні підгрупи містять лише неметалічні елементи

  Г  побічні підгрупи містять лише металічні елементи

  10. Нукліди Оксигену 16O та 18O

  А  містять різне число електронів

  Б  мають однакові нуклонні числа

  В  містять різне число нейтронів

  Г  відрізняються зарядом ядер

  11. Укажіть протонне число хімічного елемента, в атомі якого на зовнішньому енергетичному рівні міститься 6 електронів.

  А    32       Б    16      В    12       Г    6

  12. Укажіть електронну формулу атома хімічного елемента, хімічна формула вищого оксиду якого ЕO3.

  А  1s22s22p63s1                    Б  1s22s22p63s23p1

  В  1s22s22p63s23p4           Г  1s22s22p63s23p64s2

  13. Як змінюється склад електронної оболонки атомів хімічних елементів 3-го періоду періодичної системи Д.І. Менделєєва зі зростанням протонного числа?

  А  збільшується число енергетичних рівнів

  Б  зменшується число енергетичних рівнів

  В зменшується число електронів на зовнішньому енергетичному рівні

  Г  збільшується число електронів на зовнішньому енергетичному рівні

  14. Укажіть символи хімічних елементів однієї підгрупи періодичної системи Д.І. Менделєєва.

  А   K, Cu, Rb        Б   Si, Ge, Pb       В   Si, P, Cl       Г   K, Ca, Ga

  15. Розташуйте хімічні елементи за зменшенням радіусів атомів.

   А    Аl        Б    Si      В    С       Г    N.

 • Тест «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Будова атома.»

  складено за матеріалами незалежного оцінювання 2010-2011 років

  1. Визначте протонне число елемента, атом якого на зовнішній електронній оболонці містить два електрони

  А  6               Б   20               В   13               Г   16

  2. Визначте число нейтронів в ядрі атома 80Вr

  А   45            Б   44                В   43              Г   42

  3. Виберіть електронну формулу атома елемента, вищий оксид якого має формулу ЕО2

  А   1s22s2                 Б   1s22s22p1              В   1s22s22p2         Г   1s22s22p3

  4. Визначте протонне число хімічного елемента за такими даними: знаходиться в ІV групі періодичної системи хімічних елементів, відносна молекулярна маса (формульна маса) його вищого оксиду дорівнює 80

  А   22             Б   23                 В   32                 Г   40

  5. Який рядок утворений символами хімічних елементів однієї групи й однієї підгрупи періодичної системи Д.І. Менделєєва?

  А   S, O, Cr              Б   S, Se, Cr          В   Cr, Se, Mo        Г   S, O, Te

  6. Яка зміна основних закономірностей (зліва направо) спостерігається у атомів елементів малих періодів періодичної системи Д.І.Менделєєва ?

  А   зменшується кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні

  Б   валентність у вищих оксидів залишається сталою

  В   посилюються металічні властивості

  Г   збільшується кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні

  7. Визначте елемент, один з ізотопів якого має у складі ядра 46 нейтронів при нуклонному числі 80

  А  Хлор      Б  Селен           В  Бром      Г  Ферум

  8. У разі нестачі цього елемента сповільняється ріст рослин, затримується дозрівання плодів. Електронна формула зовнішнього електронного шару його атома ─… 3s23p3. Визначте рядок, у якому зазначено назву, символ, протонне число хімічного елемента.

  А  Нітроген, N, 7        Б  Хлор, Cl, 17

  В  Сульфур, S, 8         Г  Фосфор, P, 15

  9. Продукти   згоряння   тютюну   осідають   в   легенях   і містять  незначну   кількість   радіонукліду    Полонію,     α-випромінювання якого протягом життя руйнує біологічні тканини. Визначте назву процесу, що відбувається під час розпаду радіонукліду.

  А хімічний     Б біологічний     

  В ядерний     Г біохімічний

  10. У ряді хімічних елементів O→ S → Se → Te неметалічні властивості закономірно

  А  посилюються          

  Б  послаблюються

  В  не змінюються          

  Г  посилюються, а потім послаблюються

  11. Ядро атома металічного елемента, що є складовою зеленого пігменту рослин хлорофілу, складається із

  А  19 протонів і 20 нейтронів        

  Б  20 протонів і 20 нейтронів

  В  30 протонів і 35 нейтронів        

  Г  12 протонів і 12 нейтронів

  12. Визначте умовну формулу хімічної сполуки, яка утворена елементами X та Y з протонними числами 20 та 6 відповідно

  А  XY          Б  XY2          В  X2Y           Г  X4Y3

  13. Спільним у будові атомів хімічних елементів головної підгрупи однієї груп періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва, є

  А  заряд ядра

  Б  кількість електронних шарів

  В  кількість електронів на зовнішньому електронному шарі

  Г  відносна атомна маса

  14. Визначте нуклонне число штучного нукліда Гідрогену – Тритію, якщо ядро його атома містить на один нейтрон більше ніж Дейтерій

  А  1         Б  2          В  3            Г  4

  15. Згідно з принципом найменшої енергії, електрони насамперед займають орбіталі з нижчими рівнями енергії. Визначте енергетичний підрівень з найменшим рівнем енергії

  А  3d           Б  3p            В  4s             Г  4f

  16. Спільним у будові атомів хімічних елементів Силіцію і Сульфуру є

  А  число енергетичних рівнів

  Б  відносна атомна маса

  В  число протонів у ядрі

  Г  число валентних електронів

  17. Інертний газ із радіоактивними властивостями, що застосовують в медицині для лікування є

  А  радон          Б  ксенон         В  гелій            Г  аргон

  18. Установіть відповідність між назвами мікроелементів, що містяться в лікувальних водах, та будовою зовнішніх електронних шарів їхніх атомів.

  Назви мікроелементів

  1  Молібден

  2  Арсен

  3  Манган

  4  Іод

  Будова зовнішнього шару атомів

  А … 4s24p3

  Б … 2s1

  В …5s25p5

  Г …4s2 3d5

  Д … 5s14d5

  19. Розташуйте символи хімічних елементів за збільшенням числа енергетичних рівнів в їхніх атомах.

  А  Mg              Б  Cu                   В  Ag                    Г  B

  20. Розташуйте хімічні елементи у порядку зростання окисних властивостей відповідно до заданої електронної будови атомів

  А  1s22s22p5      Б  1s22s22p4        

  В  1s22s22p2        Г  1s22s22p3

  21. Кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні в атомі певного елемента вдвічі більша, ніж в атомі Кальцію. Електрони в атомі цього елемента розміщені на трьох
  енергетичних рівнях. Визначивши формулу вищого оксиду цього елемента, укажіть суму індексів.

  22. Відносна молекулярна маса вищого оксиду елемента V групи дорівнює 142. Визначте протонне число хімічного елемента.

 • Тест «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Будова атома.»

  складено за матеріалами основних сесій незалежного оцінювання 2011-2012 років

  1206490-Happy-Caucasian-School-Girl-Holding-Out-A-Blank-Report-Card-Poster-Art-Print

   1. Укажіть протонне число хімічного елемента, в атомі якого на зовнішньому енергетичному рівні міститься 5 електронів

  А  5          Б 15           В  25             Г  31

  2. У медичній діагностиці та для дослідження взаємодії лікарських засобів використовують радіоактивний нуклід 13N. Укажіть число нейтронів у ядрі цього нукліда.

  А  14          Б  13           В  7             Г  6

  3. Укажіть електронну формулу атома хімічного елемента, хімічна формула вищого оксиду якого Е2О3

  А  1s22s22p63s23p3          Б  1s22s22p63s23p1

  В  1s22s22p63s1                  Г  1s22s22p5

  4. В атомі s-елемента на зовнішньому енергетичному рівні міститься два електрони. Молярна маса його гідроксиду становить 74 г/моль. Скільки електронів в атомі цього елемента?

  А  24          Б  20           В  11             Г  4

  5. Укажіть символи хімічних елементів малого періоду періодичної системи Д. І. Менделєєва

  А  Na, P, Cl       Б  Na, K, Rb       В  Si, Ti, Pb      Г  Ti, Cr, Fe

  6. Як змінюється будова електронної оболонки атомів хімічних елементів 2-го періоду зі зростанням протонного числа?

  А  зменшується число енергетичних рівнів

  Б  збільшується число енергетичних рівнів

  В  зменшується число електронів на зовнішньому енергетичному рівні

  Г  збільшується число електронів на зовнішньому енергетичному рівні

  7. Яке твердження щодо положення хімічних елементів у періодичній системі Д.І. Менделєєва правильне?

  А  неметалічні елементи розміщені наприкінці кожного періоду

  Б  кожний період починається неметалічним елементом

  В  головні підгрупи містять лише металічні елементи

  Г  побічні підгрупи містять лише неметалічні елементи

  8. Нукліди Хлору 35Cl та 37Cl

  А  містять однакове число електронів

  Б  мають однакові нуклонні числа

  В  містять однакове число нейтронів

  Г  мають однакову масу

  9. Установіть відповідність між хімічними елементами, що в незначній кількості містяться у мінеральній воді «Лужанська», і будовою зовнішніх енергетичних рівнів їхніх атомів

  Хімічний елемент

  1  Сульфур

  2  Хлор

  3  Кальцій

  4  Калій

  Будова зовнішнього енергетичного рівня атома

  А  4s2

  Б  3s23p5

  В  3s23p4

  Г  4s1

  Д  3s23p3

  10. Розташуйте символи хімічних елементів за збільшенням числа енергетичних рівнів в електронній оболонці їхніх атомів

  А  S          Б  C          В  Fe          Г  I

  11. Розташуйте символи хімічних елементів за збільшенням числа електронів на зовнішньому енергетичному рівні їхніх атомів

  А  Хлор     Б  Фосфор     В  Оксиген     Г  Калій

  12. Розташуйте хімічні елементи за зменшенням радіусів атомів

  А  Al                        Б  Si                     В  Mg                   Г  С

  13. Розташуйте хімічні елементи за збільшенням числа електронів на зовнішньому енергетичному рівні їхніх атомів

  А  F                          Б  S                      В  Al                    Г  Li

 • Тест «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Будова атома.»

  складено за матеріалами незалежного оцінювання  2012  року

  1. Які хімічні елементи розташовані в одній головній підгрупі періодичної системи?

  А  Si, Ge, Sn        Б  Cr, Sb, Cr       

  В  Ti, V, Te        Г  Sn, Sb, Te

  2. Укажіть хімічні елементи з однаковим числом енергетичних рівнів в атомах

  А  Li і Na        Б  Na і Mg        В  Na і Ca        Г  Al і Ca

  3. Атоми яких елементів мають однакове число електронів на зовнішньому енергетичному рівні?

  А  Li і Na        Б  Na і Mg          В  Na і Ca          Г  Al і Ca

  4. Укажіть пару р-лементів

  А  Li і Ca        Б  Na і S          В  Na і Ca          Г  Al і S

  5. Укажіть протонне число хімічного елемента, в атомі якого на зовнішньому енергетичному рівні міститься 6 електронів

  А  32               Б  16                 В  12                  Г  6.

  6. Укажіть число нейтронів у ядрі нукліда 32P

  А  15                Б  17                 В  32                  Г  49.

  7. Укажіть електронну формулу атома хімічного елемента, хімічна формула вищого оксиду якого ЕO3

  А  1s22s22p63s1               Б  1s22s22p63s23p1    

  В  1s22s22p63s23p4         Г  1s22s22p63s23p64s2.

  8. В атомі хімічного елемента на зовнішньому енергетичному рівні міститься три електрони. Молярна маса його гідроксиду становить 78 г/моль. Яке протонне число цього хімічного елемента?

  А  5                  Б  13                   В  15                      Г  31.

  9. Укажіть символи хімічних елементів однієї підгрупи періодичної системи Д.І. Менделєєва

  А  K, Cu, Rb      Б  Si, Ge, Pb      В  Si, P, Cl       Г  K, Ca, Ga.

  10. Як змінюється склад електронної оболонки атомів хімічних елементів 3-го періоду періодичної системи Д.І. Менделєєва зі зростанням протонного числа?

  А  збільшується число енергетичних рівнів;

  Б  зменшується число енергетичних рівнів;

  В  зменшується число електронів на зовнішньому енергетичному рівні;

  Г  збільшується число електронів на зовнішньому енергетичному рівні.

  11. Розташуйте хімічні елементи за збільшенням радіусів їхніх атомів

  А  Ві          Б  As           В  Sb          Г  P

  12. Розташуйте хімічні елементи за зростанням числа електронів на зовнішньому енергетичному рівні їхніх атомів

  А  Br           Б  Se            В  B             Г  Ca

  13. Розташуйте хімічні елементи за зменшенням радіусів атомів

  А  Mg          Б  K              В  Si            Г  O

  14. Розташуйте  хімічні елементи за зростанням числа електронів на зовнішньому енергетичному рівні їхніх атомів

  А  Ca           Б  F               В  Se         Г  B

  15. Розташуйте хімічні елементи за зростанням радіусів  їхніх атомів

  А  Pb           Б  Sn          В  Ge          Г  Si

 • Відповіді на завдання тесту № 1
  1–Г       2–А       3–Г       4–В       5–Б       6–В      7–А       8–Б       9–А      10–Б     11–Б     12–В     13В
  14  А-В-Г-Б     15  Б-В-А-Г    16  Г-В-Б-А      17  В-Б-А-Г        18  1-Б   2-Д   3-А   4-Г
  Відповіді на завдання тесту № 2
  1-В    2-Г    3-Г      4-А      5-В      6-В      7-В   8-Г    9-Г      10-В    11-Б    12-В    13-Г      14-Б        15- А Б В Г.
  Відповіді на завдання тесту № 3
  1–Б       2–А      3–В      4–А      5–Г      6–Г      7–Б      8–Г      9–В        10–Б    11 –Г    12–Б    13–В    14–В    15–Б    16–А     17–А
  18    1-Д   2-А   3-Г   4-В        19  Г-А-Б-В             20  А-Б-Г-В        21   3      22   15
  Відповіді на завдання тесту № 4
  1-Б,      2-Г,      3-Б,      4-Б,    5-А,      6-Г,      7-А,     8-А,     9 1-В   2-Б   3-А   4-Г      
  10  Б-А-В-Г      11  Г-Б-В-А        12  В-А-Б-Г       13  Г-В-Б-А
  Відповіді на завдання тесту № 5
  1-А,    2-Б,    3-А,    4-Г,    5-Б,    6-Б,    7-В,    8-Б,    9-Б,    10-Г,  
  11 Г-Б-В-А      12 Г-В-Б-А      13 Б-А-В-Г      14 А-Г-В-Б      15 Г-В-Б-А

 

 Тести «Хімічний зв’язок»

 • Тест за темою «Хімічний зв’язок» складено за матеріалами незалежного оцінювання 2008-2009 років

  1. Вкажіть тип кристалічної ґратки амоніаку

  А атомна        Б молекулярна        В ковалентна        Г йонна

  2. Укажіть рядок сполук, у яких ступінь окиснення Сульфуру однакова

  А  H2S;   SO2;   K2SO4

  Б  H2SO4;   SO3;   Na2SO4

  В  Na2S;   H2SO3;   Na2SO3

  Г  K2S;   MgSO3;   CaSO4

  3. Визначте рядок сполук, для яких характерний йонний зв’язок

  А  N2;   NH3;   NO2

  Б  PCl3;   O2;   CO

  В  Cl2;   NaCl;   HCl

  Г  KF;   NaBr;   CaCl2

  4. Визначте символ хімічного елемента, атом якого містить стільки ж електронів, скільки і йон брому

  А  P      Б  Se      В  Kr      Г  Xe

  5. Хімічним зв’язком у кристалах хлоридів елементів головної підгрупи першої групи періодичної системи хімічних елементів Д.І. Менделєєва є

  А   ковалентний полярний           Б     йонний

  В   ковалентний неполярний      Г    металічний

  6. Визначте ступінь окиснення Нітрогену в амоній хлориді

  А  −1        Б  −3        В  +3        Г  +5

  7. Укажіть сполуку з йонним зв’язком

  А  H2              Б  HF                  В  NaF                  Г  H2O

  8. Укажіть електронну формулу катіону Феруму(3+)

  А 1s22s22p63s23p63d64s2                  Б  1s22s22p63s23p63d64s1

  В 1s22s22p63s23p63d64s0                  Г  1s22s22p63s23p63d54s0

  9. За електронною будовою атома Силіцію, визначте мінімальний і максимальний ступені окиснення цього елемента в сполуках

  А   -4 і +4          Б -3 і +5           В -2 і +6              Г -1 і +7

  10. Серед зазначених формул визначте сполуку з ковалентним неполярним зв’язком,  яка відома під назвою «паливо майбутнього»

  А    CO2        Б   Н2S         В   Н2         Г  CaCl2

  11. Визначте рядок, що відповідає ступеням окиснення Нітрогену у сполуках NCl3, NO2, N2О5

  А  + 3; + 4; – 4       Б  + 3; + 4; +5      

   В  – 3; + 2; + 4       Г  + 3; + 2; – 2 

  12. Установіть відповідність між назвами речовин та типами хімічного зв’язку

  Назви речовин

  1  кисень

  2  гідроген сульфід

  3  залізо

  4  натрій хлорид

  Типи хімічного зв’язку

  А  йонний

  Б  металічний

  В  ковалентний полярний

  Г  ковалентний неполярний

  Д  водневий

  13. Установіть речовини послідовно згідно зі схемою:

  металічний зв’язок  – ковалентний неполярний зв’язок  – ковалентний полярний зв’язок  – йонний зв’язок

  А  NaF        Б  HCl        В  I2        Г  Fe

  14. Атом елемента має на 4 електрони менше, ніж йон магнію. Вкажіть протонне число цього хімічного елемента.

  15. Методом електронного балансу розставте коефіцієнти в рівнянні окисно-відновної реакції. Укажіть коефіцієнт у відновника.

  P + HNO3+H2O → H3PO4 + NO.

 • Тест  «Хімічний зв’язок» складено за матеріалами незалежного оцінювання 2010-2011 років

  1.  Хімічний зв’язок у молекулі гідроген хлориду (хлороводню) утворюється за рахунок перекривання

  А  1s-орбіталі атома Гідрогену та 3s-орбіталі атома Хлору

  Б  1s-орбіталі атома Гідрогену та 3р-орбіталі атома Хлору

  В  1s-орбіталі атома Гідрогену та 2s-орбіталі атома Хлору

  Г  1s-орбіталі атома Гідрогену та 2р-орбіталі атома Хлору

  2. Визначте тип хімічного зв’язку в молекулі сполуки, утвореної хімічними елементами з порядковими номерами 11 і 17

  А  ковалентний полярний                  Б  йонний

  В  ковалентний неполярний              Г  водневий

  3.  Хімічним елементом із найвищим ступенем окиснення в бінарній сполуці з Нітрогеном є

  А  Гідроген         Б  Літій            В  Алюміній           Г  Кальцій

  4. Максимальну ступінь окиснення проявляє хімічний елемент Карбон у сполуці

  А  Na2CO3               Б  CH4              В  Al4C3                     Г  CO

  5. Визначте тип кристалічної ґратки за фізичними властивостями речовини: мала твердість, летка, низька температура плавлення та кипіння

  А  металічна       Б  йонна        В  атомна              Г  молекулярна

  6. Із поданих в таблиці характеристик сполук визначте, в якій із них водневий зв’язок найміцніший

   

  Речовина

  t плавлення, °С

  t кипіння, °С

  А

  H2O

  0

  100

  Б

  H2S

  – 85,5

  – 60,4

  В

  D2O

  3,8

  101,8

  Г

  H2

  – 259,1

  – 252,6


  7. Найбільша полярність хімічного зв’язку в молекулах

  А водню     Б гідроген сульфіду         В хлору     Г гідроген хлориду

  8. Процес окиснення − це

  А  Ва+2 → Ва0             Б  S0 → S+4            В  Сl20 → 2Cl–             Г  О20 → 2О–2

  9. Визначте рядок, який містить лише назви речовин молекулярної будови

  А  вапняк, кухонна сіль, залізо

  Б  мідний купорос, вода, мармур

  В  цукор, кисень, метан

  Г  золото, етанол, карналіт

  10.  Визначте тип хімічного зв’язку в речовині, утвореній елементами з порядковими номерами 19 і 35

  А  ковалентний полярний        Б  йонний

  В  ковалентний неполярний    В  металічний

  11. Хімічний зв’язок в молекулі гідроген броміду утворено за рахунок перекривання

  А  1s-орбіталі атома Гідрогену та 3s-орбіталі атома Брому

  Б  1s-орбіталі атома Гідрогену та 3p-орбіталі атома Брому

  В  1s-орбіталі атома Гідрогену та 2s-орбіталі атома Брому

  Г  1s-орбіталі атома Гідрогену та 4p-орбіталі атома Брому

  12. Визначте елементи, між атомами яких можливе утворення хімічного зв’язку відповідно до схеми:

  А  Гідроген і Оксиген          Б  Гідроген і Флуор

  В  Літій і Оксиген                Г  Літій і Гідроген

  13. Кристалічною ґраткою речовин: сірки, йоду, карбон(ІV) оксиду є

  А  металічна       Б  йонна        В  молекулярна       Г  атомна

  14. На якій схемі зображено перекривання електронних хмар атомів у молекулі гідроген броміду?

  15. Укажіть тип хімічного зв’язку в сполуці Кальцію з Бромом

  А  йонний             Б  ковалентний неполярний

  Б  металічний     В  ковалентний полярний

  16. Укажіть з-поміж чотирьох хімічних елементів той, ступінь окиснення якого в бінарній сполуці з Бромом вищий за ступені окиснення інших

  А  Алюміній     Б  Гідроген     В  Кальцій     Г  Літій

  17. Бінарну сполуку Силіцію з Карбоном – дуже міцний і твердий матеріал карборунд – використовують для шліфування та гранування дорогоцінного каміння. Які кристалічні ґратки в цієї речовині?

  А  атомні       Б  йонні      В  металічні       Г  молекулярні

  18. Розташуйте сполуки в порядку зменшення полярності хімічного зв’язку

  А  CH4          Б  Н2S        В  NH3          Г  LiH

  19. Складіть схему розподілу електронів на орбіталях катіону Хрому(3+). У відповіді вкажіть число енергетичних комірок, заповнених спареними електронами. 

 • Тест  «Хімічний зв’язок» складено за матеріалами незалежного оцінювання 2012 року

  1. Укажіть речовину з ковалентним неполярним типом хімічного зв’язку

  А  NH3              Б  N2           В  CaІ2                  Г  Mg

  2. Який тип кристалічних ґраток у натрій гідроксиді?

  А  атомні      Б  молекулярні      В  йонні      Г  металічні

  3. Скільки електронів у катіоні Натрію?

  А  10        Б  11        В  12        Г  23

  4. Укажіть правильне твердження щодо хімічного зв’язку в молекулі сульфур(ІV) оксиду

  А  електронна густина на атомі Сульфуру більша, ніж на атомі Оксигену

  Б  спільні електронні пари зміщені до атомів Оксигену

  В  між атомами Сульфуру і Оксигену – ковалентний неполярний зв’язок

  Г  атом Сульфуру набуває невеликого негативного заряду

  5. Який тип кристалічних ґраток у магній оксиді?

  А  атомні        Б  молекулярні        В  йонні        Г  металічні

  6. Ментол має характерний запах, плавиться за температури близько 40 оС. Які кристалічні ґратки  в цієї сполуки?

  А  атомні          Б  йонні         В  металічні         Г  молекулярні


  7. На рисунку схематично зображено хімічні звязки у молекулах води та звязки між ними. Який тип хімічного зв’язку позначений пунктирними лініями?

  А  йонний                  Б  ковалентний полярний         

  В  водневий               Г  ковалентний неполярний

  8. Укажіть модель молекули леткої сполуки елемента № 17 з Гідрогеном

  9. Безбарвні прозорі кристали речовини плавляться за температури близько 800 оС. Речовина не має запаху, її розплав і водний розчин проводять електричний струм. Які кристалічні гратки в цієї сполуки?

  А  атомні        Б  йонні        В  металічні        Г  молекулярні

  10. Скільки спільних електронних пар у молекулі речовини, хімічна формула якої HCl

  А  1          Б  2          В  3          Г  4

  11. На якій схемі зображено перекривання електронних хмар атомів у молекулі гідроген хлориду?

  А

  Б

   

  В

  Г

   

  12. Який тип хімічного зв’язківку в сполуці Гідрогену з Сульфуром?

  А  ковалентний полярний;        Б  ковалентний неполярний;

  В  йонний;                                 Г металічний.

  13. Розташуйте речовини за зменшенням температури кипіння

  А  кисень        Б  амоніак        В  вода        Г  ртуть

  14. Розташуйте речовини та йони за зменшенням ступенів окиснення Нітрогену в них

  А  NO3          Б  NO2          В  NH3          Г  N2

  15. Розташуйте речовини та йони за збільшенням ступенів окиснення в них Сульфуру

  А  SO42‒           Б  SO32‒          В  Na2S          Г  S.

 • Відповіді на завдання тесту № 1
  1–Б       2–Б       3–Г       4–В       5–Б       6–Б      7–В       8–Г       9–А      10–В     11–Б
  12   1-Г  2-В  3-Б  4-А         13   Г-В-Б-А         14  6         15  3
  Відповіді на завдання тесту № 2
  1-Б        2-Б        3-В        4-А        5-Г        6-В        7-Г        8-Б        9-В       10-Б      11-Г       12-Б
  13-В     14-Б      15-А      16-А      17-А        18  Г-В-Б-А        19  9
  Відповіді на завдання тесту № 3
  1-Б       2-В       3-А        4-Б     5-В       6-Г      7-В   8-Г   9-Б   10-А  11-Г  12-А
  13   Г-В-Б-А      14   А-Б-Г-В      15   В-Г-Б-А

 Тест «Суміші речовин. Розчини»

 • Тест «Суміші речовин. Розчини» складено за матеріалами незалежного оцінювання 2008-2009 років

  1. Поясніть, чому натрій хлорид розчинний у воді, але погано розчинний у толуені

  А  Натрій хлорид і вода є неполярними речовинами, проте толуен є полярним розчинником

  Б  Натрій хлорид і вода є полярними речовинами, проте толуен є неполярним розчинником

  В  Натрій хлорид утворює стійку хімічну речовину з водою, проте з толуеном хімічно не взаємодіє

  Г  Натрій хлорид зазнає незначного гідролізу у водному середовищі, але не зазнає гідролізу у толуені

  2.  Укажіть хімічну формулу сильного електроліту

  А  H2SO4        Б  H2SO3      В  Cu(OH)2        Г  H2CO3

  3. Укажіть хімічну формулу слабкого електроліту

  А  H2CO3        Б  NaOH      В  H2SO4       Г  KOH

  4. Визначте подані пари йонів, які не можуть знаходитись одночасно в розчині 

  А  Na+ i SO42–       Б  Ba2+ i PO43–       В  Na+ i Cl–        Г  K+ i OH

  5. Укажіть схему реакції йонного обміну у водному розчині, під час якої утворюється осад

  А  AgNO3 + KCl →         Б  NaNO3 + KCl →

  В  H2SO42CO3 →        Г  H3PO4 + KOH →

  6. Електроліт – це

  А   сахароза       Б   бензин       В   гліцерол (гліцерин)        Г   калій ацетат

  7. Скороченим йонним рівнянням реакції обміну між алюміній нітратом і калій ортофосфатом є

  А  Аl3+ + РО43− = АlРO4                                                Б  Аl3+ + К3РО4 = 3К+ +АlРО4

  В  Al(NO3)3 + РО43− = AlPO4 + 3NO3−          Г  Аl3+ + 3NO3 = Al(NO3)3

  8. Визначте поняття «кислота» з точки зору теорії електролітичної дисоціації

  А  кислота – це електроліт, який утворює під час електролітичної дисоціації катіони Гідрогену та гідроксид-аніони

  Б  кислота – це електроліт, який утворює під час електролітичної дисоціації катіони одного типу – катіони Гідрогену

  В  кислота – це електроліт, який утворює під час електролітичної дисоціації катіони металу та гідроксид-аніони

  Г  кислота – це електроліт, який не утворює під час електролітичної дисоціації гідроксид-аніони

  9. Визначте речовини,  що у водних розчинах взаємодіють за рівнянням реакції у скороченому йонному вигляді

  Вa2+ + SO42– = ВaSO4↓

  А  барій хлорид і кальцій сульфіт          Б  барій нітрат і сульфур(IV) оксид

  В  барій гідроксид і калій сульфат         Г  барій хлорид і калій сульфід

  10. Визначте чинник, що сприяє зменшенню швидкості реакції між цинком і хлоридною кислотою

  А  контакт цинку з міддю      Б  подрібнення цинку

  В  охолодження реагентів     Г  збільшення концентрації кислоти

  11. Установіть послідовність фізичних операцій розділення суміші кухонної солі, залізних ошурок і річкового піску

  А випарювання            Б фільтрування          В дія магнітом         Г розчинення

  12. Розташуйте частинки в ряд за зменшенням їхньої масової частки в розбавленому розчині сульфатної кислоти

  А  HSO4             Б H2О             В  H2SO4                Г  SO42−

  13. Обчисліть кількість речовини води, яка потрібна для приготування розчину калій сульфату масою 540 г з масовою часткою розчиненої речовини 10 %.

  14. Обчисліть молярну масу ( г/моль) залізного купоросу.

  15. Визначте масу розчину (г) з масовою часткою 50% ортофосфатної кислоти, який потрібно додати до розчину масою 200 г з масовою часткою 10% розчиненої ортофосфатної кислоти, щоб отримати розчин з масовою часткою 30%.

 • Тест «Суміші речовин. Розчини» складено за матеріалами незалежного оцінювання 2010-2011 років

  1. Визначте формулу слабкого електроліту, що застосовується в кулінарії для консервування овочів

  А  HCl            Б  NaOH          В  CH3COOH      Г  CH3COONa

  2. Визначте речовини, реакція між якими в розчині відповідає скороченому йонному рівнянню  

  Al3+ + 3OH = Al(OH)3

  А  алюміній нітрат і калій гідроксид

  Б  алюміній і вода

  В  алюміній сульфат і купрум(ІІ) гідроксид

  Г  алюміній оксид і калій гідроксид

  3. Визначте вихідні речовини необоротної хімічної реакції, яка належить до реакції заміщення

  А  Zn + HCl →                   Б  H2 + N2

  В  NaCl + KNO3 →           Г  HCl + NaOH →

  4. Як розділити суміш оксидів FeO і Al2O3?

  А  добавити хлоридної кислоти і відфільтрувати;

  Б  подіяти водяною парою і відфільтрувати;

  В  подіяти магнітом;

  Г  добавити розчин лугу і відфільтрувати.

  5. Вивчаючи теорію електролітичної дисоціації, учні були ознайомлені із записом скороченого йонного рівняння Са2+ + СО32– = СаСО3. Це рівняння відповідає взаємодії між речовинами

  А  кальцій хлорид і натрій карбонат

  Б  кальцій сульфід і карбон (ІV) оксид

  В  кальцій гідроксид і вуглекислий газ

  Г  кальцій ортофосфат і калій карбонат

  6. Визначте схему хімічної реакції, яка відповідає скороченому йонному рівнянню

  Cu2+ + 2OH = Cu(OH)2

  А  кислота + сіль → кислота + сіль

  Б  вода + сіль → кислота + основа

  В  кислота + основа → вода + сіль

  Г  сіль + луг → основа + сіль

  7. На Донбасі внаслідок багаторічного промислового вуглевидобутку утворилося багато відкритих накопичувачів із напіврідкою сумішшю води з дрібним вугіллям. Укажіть метод очищення шахтних вод від нього

  А  магнітна сепарація        Б  УФ-випромінювання

  В  фільтрування                    Г  хлорування

  8. Укажіть речовини, що у водному розчині дисоціюють з утворенням катіонів Гідрогену

  1  сульфатна кислота

  2  бінарна сполука Брому з Гідрогеном

  3  натрій сульфат

  4  найпростіша сполука Нітрогену з Гідрогеном

  5  продукт гідратації сульфур(ІV) оксиду

  6  газуватий продукт термічного розкладання калій перманганату

  Варіанти відповіді:

  А  1, 4, 5        Б  1, 2, 5        В  3, 4, 6        Г  2, 3, 6

  9. Речовини, реакція між якими описується скороченим йонним рівнянням Н+ + ОН= Н2О, – це

  А  амоній нітрат і натрій гідроксид

  Б  калій гідроксид і цинк гідроксид

  В  літій гідроксид і сульфатна кислота

  Г  магній оксид і нітратна кислота

  10. В окремих посудинах в однаковому об’ємі води розчинили однакову кількість речовини зазначених солей. Розташуйте наведені сполуки у порядку зростання числа частинок у розчині (за умови повної електролітичної дисоціації)

  А  магній нітрат        Б  магній сульфат

  В  хром(ІІІ) нітрат    Г  хром(ІІІ) сульфат

  11.  (Na2SO4 · n H2O) масою 32,2 г прожарили. Під час прожарювання добули безводну сіль масою 14,2 г, що застосовується для виробництва соди. Визначте число молекул води у кристалогідраті.

  12. Обчисліть масову частку лугу (%) в розчині, для виготовлення якого було взято натрій гідроксид кількістю 0,2 моль і воду об’ємом 152 мл.

  13. Мідний купорос − кристалогідрат використовується для оміднення сталевих дротів, розмітки сталевих деталей, а також у малярській справі. Визначте масову частку (%) води в мідному купоросі.

  14. Обчисліть масову частку (%) лугу в розчині, для виготовлення якого було взято натрій гідроксид кількістю 0,25 моль і воду об’ємом 40 мл.

  15. У водному розчині натрій карбонату кількість катіонів Натрію становить 1 моль. Обчисліть масу натрій карбонату декагідрату, використаного для виготовлення цього розчину.

  16. У промисловості будівельний гіпс добувають випалюванням природного гіпсу, який внаслідок цього зневоднюється. Обчисліть масу кристалізаційної води у природному гіпсі масою 86 г.

 • Тест «Суміші речовин. Розчини» складено за матеріалами незалежного оцінювання 2012-2014 років

  1. Що спостерігатиме учень, який до розбавленого водного розчину калій гідроксиду, підфарбованого фенолфталеїном, поступово добавлятиме хлоридну кислоту?

  А  утворення осаду, що через деякий час розчиниться

  Б  утворення осаду

  В  знебарвлення розчину і утворення осаду

  Г  знебарвлення розчину

  2. Укажіть кількість речовини (моль) катіонів, що утворилися внаслідок електролітичної дисоціації в розбавленому водному розчині натрій сульфату кількістю речовини 3 моль

  А  2                   Б  3             В  6             Г  9

  3. Проаналізуйте твердження й укажіть правильні

  І. Розчинність газів у воді зростає внаслідок підвищення тиску.

  ІІ. Розчинність газів у воді зменшується внаслідок підвищення температури.

  А  правильне лише І           Б  правильне лише ІІ

  В  обидва правильні           Г  обидва неправильні

  4. Між якими речовинами відбудеться реакція у водному розчині?

  А  FeCl3 і NaNO3                         Б  Na2SO4 і Ba(NO3)2

  В  KCl і Ca(NO3)2                         Г KNO3 і Ca(OH)2

  5. Укажіть хімічну формулу глауберової солі

  А  MgSO4 ∙ 7H2O                      Б  Na2SO4 ∙ 10H2O

  В  Na2CO3 ∙ 10H2O                   Г  CaSO4 ∙ 2H2O

  6. Між якими речовинами реакція у водному розчині не відбувається?

  А  FeCl2 і NaOH                      Б  Na2S і HCl

  В  K2SO4 і H3PO4                         Г  AgNO3 і KCl

  7. Запишіть скорочене йонне рівняння реакції, що відбувається у водному розчині між барій гідроксидом  і натрій карбонатом. Укажіть суму коефіцієнтів у його лівій частині

  А  2        Б  3          В  4          Г  5

  8. Слабким електролітом є

  А  барій гідроксид        Б  барій хлорид       

  В  гідроген хлорид        Г гідроген сульфід

  9. Укажіть речовини, що у водному розчині дисоціюють з утворенням катіонів Гідрогену.

  1. сульфітна кислота 
  2. гідроген хлорид
  3. калій сульфат і амоніак
  5. продукт гідратації сульфур(VІ) оксиду
  6. твердий продукт термічного розкладання калій нітрату

  Варіанти відповіді:

  А  1, 2, 5          Б  1, 4, 5          В  2, З, 6          Г  3, 4, 6

  10. Речовини, реакція між якими у водному розчині описується скороченим йонним рівнянням H++OH=H2O – це

  А  амоній хлорид і калій гідроксид;

  Б  натрій гідроксид і нітратна кислота;

  В  кальцій оксид і хлоридна кислота;

  Г  алюміній гідроксид і калій гідроксид.

  11. Запишіть скорочене йонне рівняння реакції, що відбувається у водному розчині між аргентум(І) нітратом і натрій ортофосфатом. Укажіть суму коефіцієнтів у його лівій частині.

  А  2          Б  3          В  4          Г  5

  12. На рисунку схематично зображено дослід «хімічний фонтан»: якщо 1.gifуколбу, заповнену газом (1) ввести кілька крапель води (2), то підфарбована універсальним індикатором вода (3) стрімко почне надходити у колбу, утворивши фонтан рідини (4), що має інший колір, ніж рідина (3). Яке твердження щодо речовин, використаних у цьому досліді, є правильним?

  А  у колбі міститься добре розчинний у воді газ

  Б  у колбі міститься нерозчинний у воді газ

  В  молекули газу неполярні

  Г  молекули води полярні

  13. На рисунках 1 і 2 схематично позначено електролітичну дисоціацію сильних кислот у
  водному розчині. Яке твердження є правильним?

  А  на рисунку 1 зображено дисоціацію двохосновної кислоти,   позначено катіони Гідрогену

  Б  на рисунку 1 зображено дисоціацію одноосновної кислоти,     позначено катіони Гідрогену

  В  на рисунку 2 зображено дисоціацію двохосновної кислоти,     позначено аніони кислотних залишків

  Г  на рисунку 2 зображено дисоціацію одноосновної кислоти,   позначено аніони
  кислотних залишків

  14. Oбчисліть об’ємну частку (%) хлору в суміші, що складається з хлору об’ємом 2,5 л і кисню об’ємом 7,5 л.

  15. Обчисліть об’єм (мл) води для виготовлення розчину масою 200 г із масовою часткою натрій нітрату 0,25.

  16. Обчисліть об’єм (мл) води для виготовлення розчину масою 400 г із масовою часткою сахарози 0,1.

  17. Укажіть масу (г) сахарози у її водному розчині масою 400 г з масовою часткою сахарози 20 %.

  18. Обчисліть середню молярну масу суміші аргону і неону, у якій об`ємна частка аргону 60 %.

 • Відповіді на завдання тесту № 1
  1–Б       2–А       3–А       4–Б       5–А      6–Г       7–А       8–Б       9–В      10–В
  11  В-Г-Б-А       12  Б-Г-А-В      13  27      14  278        15  200
  Відповіді на завдання тесту № 2
  1–В          2–А        3–А        4–Г        5–А       6–Г          7–В         8–Б        9–В       10  Б-А-В-Г
  11  10      12  5       13  64        14  20           15  143         16  18
  Відповіді на завдання тесту № 3
  1-Г       2-В       3-В       4-Б       5-Б       6-В        7-А       8-Г       9-А      10-Б     11-В     12-А    13-Б
  14  25       15  150      16  160          17  80       18  32

Тести з неорганічної хімії

Тести «Основні класи неорганічних сполук»

 • Тест «Основні класи неорганічних сполук» складено за матеріалами основної та додаткової сесій ЗНО 2014 року.

  1. Укажіть формулу оксиду, який реагує з водою з утворенням лугу

  А  BaO         Б  ZnO         В  CuO          Г  FeO

  2. Яку з речовин можна добути взаємодією металу з водою?

  А  Fe(OH)2         Б  Pb(OH)2          В  Cu(OH)2            Г  Ca(OH)2

  3. Укажіть формулу кислої солі

  А (CuOH)2CO3         Б Na2CO3          В NaHCO3         Г (NH4)2CO3

  4. Укажіть формулу оксиду, який не реагує з водою

  А  N2O5         Б  SO2        В  Al2O3         Г  Na2O

  5. Нерозчинну основу добувають взаємодією

  А  металу з кислотою

  Б  оксиду металу з водою

  В  солі з кислотою у водному розчині

  Г  солі з лугом у водному розчині

  6. У якому рядку наведено формули лише тих речовин, які виявляють амфотерні властивості?

  А   AlCl3, Al2O3, Al(OH)3             Б   Al2O3, Al(OH)3, ZnO

  В   FeO, FeCl3, Zn(OH)2               Г   NaOH, Be(OH)2, Al(OH)3

  7. У прилад помістили водний розчин речовини X і тверду речовину Y. Укажіть формули речовин Х і Y.

  X

  Y

  А

  HCl

  Zn

  Б

  HCl

  CaCO3

  В

  H2SO4

  CaO

  Г

  H2SO3

  ZnO

  8. У якому  рядку  в  правильній  послідовності розташовано  формули  солей,  що  утворюються внаслідок  поступового  додавання  розчину натрій  гідроксиду  до розчину  ортофосфатної кислоти?

  А  Na3PO4;   NaH2PO4;  Na2HPO4

  Б  Na2HPO4;  NaH2PO4;  Na3PO4

  В  NaH2PO4;  Na3PO4;  Na2HPO4

  Г  NaH2PO4;  Na2HPO4;  Na3PO4

  9. Укажіть формулу речовини, із якою реагує алюміній, якщо внаслідок цього утворюється алюміній сульфат.

  А  S         Б  H2SO3         В  H2SO(розб.)         Г  H2S (газ)

  10. Укажіть продукти термічного розкладання ферум(ІІІ) гідроксиду

  А  FeO  і  H2O         Б  FeO  і  H2           В  Fe2O3  і  H2          Г  Fe2O3  і  H2O

  11. Укажіть формулу речовини Х у схемі хімічної реакції

  Cu + X → CuSO4 + SO2 + H2O.

  А  H2S         Б  H2SO3            В  H2SO4(конц.)         Г  H2SO4(розб.)

  12. Із якою речовиною реагує амоніак?

  А  Na2SO4             Б  NaOH         В  H2              Г  H2SO4

  13. Між якими речовинами потрібно провести реакцію, щоб добути карбон(ІV) оксид?

  А  CaSO4  і  Na2CO3                                Б  Ca(NO3)2   і  Na2CO3

  В  Ca(HCO3)2    і  Ca(OH)2               Г  CaCO3   і HNO3

  14. Які речовини потрібно використати, щоб довести амфотерність алюміній гідроксиду?

  А  HCl  і  NaOH        Б  HCl  і CaCl2

  В  NaOH і NaCl        Г  NH4Cl  і  CaCl2

 • Тест «Основні класи неорганічних сполук» складено за матеріалами ЗНО 2008-2009 років.

  1. Позначте, в якому випадку середовище залишається нейтральним при розчиненні у воді

  А  NH3         Б  Na2O         В  N2O5         Г  NO

  2. Визначте речовину, з якою взаємодіє кальцій(ІІ) оксид

  А  хлоридна кислота            Б  натрій гідроксид

  В  натрій оксид                       Г  натрій сульфат

  3. Визначте речовину, яка під час взаємодії з водою утворює луги

  А  вуглець             Б  натрій          В  купрум(ІІ) оксид             Г  фосфор

  4. Укажіть сіль, що утворюється внаслідок хімічної реакції сульфур(IV) оксиду з надлишком розчину калій гідроксиду

  А  калій сульфід           Б  калій сульфіт         В  калій гідрогенсульфіт           Г  калій сульфат

  5. Визначте рядок, у якому вказано хімічні формули речовин, що реагують з розбавленим розчином сульфатної кислоти

  А   Cu, ZnO, Zn(OH)2, KCl

  Б   Zn, CuO, Cu(OH)2, К2СО3

  В   Cu, ZnO, Zn(OH)2, KNО3  

  Г   Zn, CuO, Cu(ОH)2, K2SO4

  6. Вкажіть сполуку, що належить до амфотерних гідроксидів

  А  Ba(OН)2           Б  СH3OН            В  Mn(OН)2                   Г  Zn(OH)2

  7. Вкажіть у результаті якої хімічної реакції утворюється кислота

  А  N2O +H2 →             Б  SO2 +H2O →          В  SiO2 +H2O →           Г  ZnO +H2O →

  8. Вкажіть формулу несолетворного оксиду

  А  CO                   Б  CO2                  В  SiO2                 Г  PbO2

  9. Магній оксид належить до

  А  кислотних оксидів

  Б  основних оксидів.

  В  амфотерних оксидів

  Г  несолетворних оксидів

  10. Визначте речовину «X», що відповідає схемі перетворень

  Ca → X → CaCO3

  А  Ca(OH)2        Б  CaCl2          В  Ca(NO3)2        Г  CaSO4

  11. Визначте речовину «X», що відповідає схемі перетворень

  SO2 → X → Na2SO4

  А  NaOH              Б  SO3               В  CaSO3             Г  CaSO4

  12. Установіть послідовність добування ферум(ІІІ) оксиду із зазначених речовин

  А  ферум(ІІ) хлорид           Б  залізо         В  ферум(ІІІ) гідроксид           Г  ферум(ІІ) гідроксид

  13. Установіть генетичний ланцюжок добування ферум(III) оксиду з поданих речовин

  А  ферум(III) хлорид          Б  залізо          В  ферум(III) гідроксид          Г  ферум(III) оксид

   14. Установіть послідовність сполук відповідно зі схемою

  46

  А  CаСО3             Б  Са(НСО3)2           В  СаН2           Г  Са(ОН)2

  15. Установіть генетичний ланцюжок добування барій нітрату з поданих речовин

  А нітроген(ІІ) оксид               Б амоніак           В нітратна кислота             Г нітроген(IV) оксид

  16. Кальцій оксид масою 14 г обробили розчином, який містить  нітратну кислоту  масою 35 г.  Обчисліть  масу солі (г), яка утвориться в результаті хімічної реакції.

 • Тест «Основні класи неорганічних сполук» складено за матеріалами ЗНО 2010-2011 років.

  1. Визначте пару речовин, що відповідають речовинам «А» та «В» у схемі перетворень 

  хром

  А натрій хлорид і калій гідроксид

  Б калій хлорид і калій гідроксид

  В калій хлорид і купрум(ІІ) гідроксид

  Г хлоридна кислота і натрій гідроксид

  2. Визначте пари речовин, що відповідають сполукам «X1» та «X2» у схемі перетворень     

  кальций

  А  Сa(OH)2, СaCO3                 Б  СaO, Сa(НCO3)2

  В  Сa(OH)2, СaO                     Г  Сa(OH)2, СaC2

  3. Визначте формулу речовини «Х» у схемі перетворень

  СО→ Х→ Na2CO3

  А  NaOH         Б  СО2                В  СaCO3                Г  Ca(HCO3)2

  4. Назвіть при термічному розкладі якої речовини утворюється середня сіль та різні за природою оксиди

  А  аргентум нітрату                               Б  калій нітрату

  В  кальцій гідрогенкарбонату         Г  кальцій карбонату 

  5. Визначте, до якого класу неорганічних сполук належить неорганічна речовина «Х», що бере участь у реакції за схемою: барій гідроксид + Х → барій карбонат + луг

  А  амфотерний гідроксид        Б  кислота

  В  основний оксид                    Г  сіль

  6. Визначте рівняння хімічної реакції, що характеризує одну із хімічних властивостей нерозчинних основ

  А  CuSO4 +2KOH = Cu(OH)2 + K2SO4

  Б  Cu(OH)2 + Mg = Mg(OH)2 + Cu

  В  Mg(OH)2 + 2NaCl = MgCl2 + 2NaOH

  Г  2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O

  7. Яку масу алюміній оксиду  (г) можна добути в результаті прожарювання алюміній гідроксиду  масою 312 г? 

  8. Під  час  розчинення  в  сульфатній  кислоті двовалентного металу масою 1,6 г виділився водень об’ємом 0,896 л (н.у.) Обчисліть молярну масу металу.

  9. Для рентгеноскопії шлунку використовують барій сульфат. Обчисліть його масу (г), що утворюється під час взаємодії сульфатної кислоти кількістю речовини 2 моль з барій хлоридом кількістю речовини 3 моль.

  10. На повну нейтралізацію розчину масою 20 г з масовою часткою сульфатної кислоти 19,6 % витрачається розчин лугу. Обчисліть масу (г) розчину лугу з масовою часткою натрій гідроксиду 20 %.

 • Тест «Основні класи неорганічних сполук» складено за матеріалами ЗНО 2012-2013 років.

  1. Укажіть кислотний оксид
  А  CO2                     Б  ZnO                  B  NO                   Г   Al2O3
  2. Які властивості виявляє купрум(ІІ) гідроксид?
  1  за нагрівання розкладається
  2  реагує із хлоридною кислотою
  3  легко окиснюється
  4  є сильним електролітом
  А  1, 2             Б  1, 3                   В  1, 4                   Г   2, 3
  3. Укажіть формулу оксиду, якому відповідає нітратна кислота
  А  N2O             Б  NO                 B  N2O3                  Г  N2O5
  4. Які схеми відображають амфотерні властивості речовини?
  1  Al0 + H+ → Al3+ + H2
  2  Al3++ OH → Al(OH)3
  3  Al2О3 + H+ → Al3+ + Н 2О
  4  Al2О3 + OH → AlО2 + Н2О
  А  1, 2             Б  1, 3                   В  2, 3                   Г  3, 4
  5. Що спостерігатиме учень, який змішав розбавлені водні розчини калій карбонату і сульфатної кислоти?
  А  утворення осаду
  Б  виділення газу
  В  виділення газу й утворення осаду
  Д  утворення осаду, що через деякий час розчиниться
  6. На яких схемах відображено амфотерні властивості речовини?
  1  Al0 + H+ → Al3+ + H2
  2  Al3+ + OH → Al(OH)3
  3  Al(OH)3 + H+ → Al3+ + H2O
  4  Al(OH)3 + OH → AlO33− + H2O
  Варіанти відповіді
  А  1, 2        Б  1, 3        В  2, 3        Г  3, 4
  7. Укажіть основний оксид
  А  MgO        Б  SO2        В  N2O        Г  ZnO
  8. Яка природа речовини Х у генетичному ряду
  Р → Р2О5 → Х → Са3(РО4)2?
  А  нерозчинна основа        Б  кислота
  В  основний оксид             Г  метал
  9. Яка хімічна формула вищого оксиду Нітрогену?
  А  NO2        Б  N2O5        В  N2O        Г  N2O
  10. Укажіть хімічну формулу нерозчинної основи
  А  NаOН        Б  Fe(OH)2        В  Ba(OH)2        Г  KOH
  11. Яка з кислот є одноосновною
  А  НNO2        Б  H2S        В  H2SO4        Г  H3PO4
  12. Укажіть хімічну формулу калій сульфіту
  А  K2S        Б  KНS        В  K2SO3        Г  KНSO4
  13. З якими речовинами реагує алюміній гідроксид?
  А  H2SO4 і NаOН        Б  H2SO4 і NаCl
  В  Na2SO4 і HCl          Г  Na2SO4 і KOН
  14. Установіть послідовність хімічних формул у ланцюжку перетворень неметалу на кислу сіль
  А  NaHSO3        Б  SO2         В  Na2SO3        Г  S
  15. Установіть послідовність хімічних формул у ланцюжку перетворень солі на неметал
  А  H2SіO3        Б  СаSіO3         В  Sі        Г  SіО2
  16. Обчисліть масу осаду, що утвориться внаслідок змішування двох водних розчинів, один з яких містить магній нітрат кількістю речовини 0,5 моль, а інший – натрій карбонат масою 56 г.
  17. На суміш порошків магній сульфату та магній карбонату масою 100 г, подіяли надлишком хлоридної кислоти. У результаті реакції виділився газ об’ємом 11,2 л (н. у.). Обчисліть масову частку (%) магній карбонату в суміші.
 • Відповіді на завдання тесту № 1
  1-А    2-Г    3-В     4-В      5-Г       6-Б       7-А
  8-Г    9-В    10-Г    11-В    12-Г    13-Г    14-А
  Відповіді на завдання тесту № 2
  1–Г       2–А       3–Б       4–Г       5–Б       6–Г         7–Б       8–А       9–Б      10–А     11–Б
  12  Б-А-Г-В     13  Б-А-В-Г        14  В-Г-А-Б     15  Б-А-Г-В    16  41
  Відповіді на завдання тесту № 3
  1–Б            2–А        3–Б           4–В          5–Г        6–Г         7  204       8  40      9  266      10  16
  Відповіді на завдання тесту № 4
  1-А    2-А    3-Г    4-Г   5-Б     6-Г    7-А    8-Б            9-Б    10-Б   11-А   12-В   13-А
  14-Г Б В А     15- В Г Б А            16-42    17-42

 Тести «Металічні елементи та їхні сполуки»

 • Тест «Металічні елементи та їхні сполуки» складено за матеріалами незалежного оцінювання 2008-2009 років

  31781428-

  1. Виберіть твердження, яке характеризує окисно-відновні властивості металів

  А  у реакціях атоми металів приймають електрони та відновлюються

  Б  атоми металів не змінюють ступінь окиснення

  В  атоми металів віддають електрони та окиснюються

  Г  атоми металів віддають електрони та відновлюються

  2. Виберіть загальну електронну формулу зовнішнього електронного шару атомів лужних елементів

  А  ns2np2          Б  ns2           В  ns2np1         Г  ns1

  3. Визначте метал,який взаємодіючи з водою при кімнатній температурі, виділяє водень

  А  цинк        Б  калій          В  мідь        Г  залізо

  4. Процесу металотермії відповідає рівняння хімічної реакції:

  А   СаСО3 + 4C →  СаС2 + 3СО.

  Б   2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + О2

  В   3Fe304 + 8Al →  4Аl2O3 + 9Fe

  Г   Fe2O3 + 3С → 2Fe + 3СО

  5. Вкажіть реактив на катіони барію

  А   хлорид-аніони               Б   нітрат-аніони

  В   гідроксид-аніони          Г   сульфат-аніони

  6. Вкажіть пару речовин, що необхідні для добування ферум(II) сульфату

  А   Fe(OH)2 i Na24               Б   FeO і К24

  В   CuSО4 і Fe                          Г   Fe2Оi H24

  7. Залізо може взаємодіяти з речовинами

  1 розведена сульфатна кислота

  2 барій нітрат

  3 купрум(ІІ) сульфат

  4 натрій нітрат

  5 аргентум(І) нітрат

  6 магній хлорид

  Варіанти відповіді:

  А   1, 2, 4                    Б   2, 3, 4

  В   1, 4, 6               Г   1, 3, 5

  8.  Окисні чи відновні властивості проявляє залізо, вступаючи в реакцію з хром(ІІІ) оксидом

  А  окисні          Б  відновні           В окисні та відновні

  Г  окисних та відновних властивостей не виявляє

  9. Установіть послідовність утворення продуктів під час відновлення заліза в доменній печі з червоного залізняку

  А  FeO          Б  Fe2O3             В  Fe3O4            Г  Fe

  10. Установіть послідовність реагентів та умов, за яких відбувається перебіг хімічних реакцій в генетичному ланцюжку перетворень

  Fe → Fe3+ → Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe3+

  А нагрівання

  Б хлор

  В хлоридна кислота

  Г натрій гідроксид

  11. Установіть відповідність між тривіальними назвами речовин та їх формулами

  Тривіальна назва
  1  кристалічна сода

  2  питна(харчова) сода

  3  каустична сода

  4  кальцинована сода

  Формула
  А  Na2CO3

  Б  NaOH (92-97%)

  В  Na2CO3∙10H2O

  Г   NaHCO3

  Д  Na2SO4

  12. Під час взаємодії лужного металу з водою одержали розчин лугу масою 500 г з масовою часткою лугу 2,8% і водень об’ємом 2,8 л (н.у.). Укажіть порядковий номер цього металу в періодичній таблиці Д.І. Менделєєва.

  13. Визначте об’єм водню (л) (н.у.), що утворюється під час розчинення металічного кальцію кількістю речовини 5 моль у великому надлишку води.

 • Тест «Металічні елементи та їхні сполуки» складено за матеріалами незалежного оцінювання 2010-2011 років

  1100002-Smart-School-Boy-Writing-In-Class-Poster-Art-Print

  1. Який із названих засобів побутової хімії при необережному поводженні з ним може спричинити хімічні опіки на шкірі?

  А  освіжувач повітря (аерозоль, що містить пропан)

  Б  засіб для прочищення каналізаційних труб (гранули натрій гідроксиду)

  В  мийний засіб для скла (рідина, що містить гліцерол)

  Г  добриво для кімнатних рослин (гранули калій нітрату)

  2. Один із найдавніших способів захисту виробів від корозії ─ гаряче лудіння, продуктом якого є біла жерсть, що використовується для виготовлення консервних банок. Який метал використовується для лудіння?

  А  цинк          Б  олово              В  нікель             Г  хром

  3. Найтонші зліпки та копії виготовляються електролітичним способом, що має назву

  А  гальванопластика                Б  гальваностегія

  В  оцинковування                     Г  нікелювання

  4. Визначте речовину, при додаванні до розчину якої жовтої кров’яної солі (K4[Fe(CN)6]) утворюється темно-синій осад, а при додаванні розчину барій хлориду утворюється білий осад.

  А  Fe(NO3)3      Б  FeCl3       В  FeSO4       Г  Fe2(SO4)3

  5. Із якими з поданих нижче речовин можна здійснити наступні перетворення:

  Рисунок2

  А  сірка            Б  літій              В  кремній           Г  мідь

  6. Визначте хімічні формули металів, добування яких здійснюється виключно з використанням електролізу

   А  Cu, K, Na         Б  Ca, Ni, Co         В  Cd, Ag, Li         Г  Ca, K, Li

  7. Визначте пари речовин, у результаті взаємодії яких утворюється сполука алюміній гідроксид

  1 Al і H2O

  2 Al2O3 і H2O

  3 AlCl3 і KOH

  4 AlCl3 і Cu(OH)2

  Варіанти відповіді:

  А  1 і 2           Б  1 і 3           В  2 і 3           Г  3 і 4

  8. В посуді, виготовленому із алюмінію, не можна кип’ятити розчин

  А  KNO3         Б  Hg(NO3)2        В  Na2CO3        Г  KCl

  9. Питна сода – щирокозастосовуваний у побуті й харчовій промисловості розпушувач тіста – це сіль

  А  безоксигенової кислоти          Б  кисла

  В  одноосновної кислоти              Г  основна

  10. Який з чотирьох металів найменш активний

  А  магній          Б  мідь          В  нікель          Г  свинець

  11. Установіть послідовність утворення речовин у ланцюжку перетворень від лужноземельного металу до кислої солі

  А  СaCO3            Б  Сa(OH)2             В  Сa          Г  Сa(HCO3)2

  12. Розташуйте оксиди металічних елементів за збільшенням їхньої хімічної активності в реакції з водою

  А  кальцій оксид    Б  барій оксид

  В  магній оксид      Г  стронцій оксид

  13. Установіть послідовність хімічних формул речовин у ланцюжку перетворень від неметалу до оксиду металічного елемента

  А  MgBr2         Б  Mg(OH)2         В  Br2         Г  MgO

  14. Допишіть рівняння реакцій, укажіть коефіцієнти та розташуйте рівняння реакцій в порядку зростання суми коефіцієнтів

  А  Ca + N2 →       Б  Li + O2 →       В  Al + O2 →      Г  Ca + S →

  15. Для покриття сталевого дроту міддю його пропускають крізь розчин купрум(ІІ) сульфату. Запишіть рівняння реакції та обчисліть масу розчину купрум(ІІ) сульфату (т) з масовою часткою розчиненої речовини 20%, яку потрібно використати для оміднення сталевого дроту, якщо в реакцію вступило залізо масою 5,6 т.

  16. Під час випалювання піриту у кисні утворюються ферум(ІІ) оксид та сульфур(ІV) оксид. Обчисліть об’єм кисню (л) (н.у.), що необхідний для взаємодії з піритом масою 6 кг.

  17. Суміш порошків алюмінію й міді масою 20 г обробили розчином сульфатної кислоти. У результаті цього виділився водень об’ємом 6,72 л (н.у.). Визначте масову частку міді (%) в суміші..

 • Тест «Металічні елементи та їхні сполуки» складено за матеріалами незалежного оцінювання 2012-2013 років

  1. Які твердження щодо способів пом’якшення води правильні?

  1 постійну твердість води усувають кип’ятінням

  2 тимчасову твердість води усувають додаванням кальцій гідроксиду

  3 тимчасову твердість води усувають кип’ятінням

  4 постійну твердість води усувають додаванням натрій сульфату

  А  1, 2             Б  1, 3                   В  1, 4                   Г  2, 3

  2. Чи правильно зображено процес корозії металів на рисунках 1 і 2?корозия

  А  правильно лише на рис. 1

  Б  правильно лише на рис. 2

  В  правильно на обох

  Г  неправильно на обох

  3. Укажіть хімічну формулу негашеного вапна

  А  CaO          Б  Ca(OH)2                В  CaCO3                  Г  Ca(HCO3)2

  4. Перетворіть запис Al + НСl →… на хімічне рівняння та вкажіть суму коефіцієнтів у ньому

  А  10                   Б  12                    В  13                   Г  15

  5. Який металічний елемент входить до складу гемоглобіну?

  А  Na                  Б  Mg                  В  Ca                   Г  Fe

  6. До натрій оксиду Na2O добавили надлишок води. Які частинки утворилися в добутому розчині?

  А  Na+  та  О2−             Б  Na+, О2− та ОН

  В  Na+, О2− та ОН+      Г  Na+ та ОН

  7. Укажіть властивості калій гідроксиду

  1  милкий на дотик

  2  реагує з киснем повітря

  3  амфотерний гідроксид

  4  сильний електроліт

  Варіанти відповіді

  А  1, 2        Б  2, 3        В  1, 3        Г  1, 4

  8. Наявність яких йонів зумовлює тимчасову твердість води?

  А   Ca2+, Mg2+, SO42−

  Б   K+, Na2+, SO42−

  В   K+, Na2+, HCO3

  Г   Ca2+, Mg2+, HCO3

  9. У водний розчин натрій хлориду занурено цвяхи, які контактують із дротом (дослід І і ІІ). Проаналізуйте схематичні зображення цих дослідів (див. рис.) і укажіть правильне твердження.

  короз

  А  залізо зазнає корозії у випадку І

  Б  залізо зазнає корозії у випадку ІІ

  В  залізо зазнає корозії в обох випадках

  Г  залізо не зазнає корозії в жодному випадку

  10. Який із металів найменш активний?

  А магній;

  Б мідь;

  В хром;

  Г цинк.

  11. Перетворіть запис Al + Cl2 → … на хімічне рівняння та вкажіть суму коефіцієнтів у його лівій частині

  А   2        Б   3        В   4        Г   5

  11. Укажіть суму коефіцієнтів у рівнянні реакції розжареного заліза з водяною парою

  А  6        Б   8        В   11        Г   12

  12. Укажіть речовини, з якими реагує цинк гідроксид

  А  HCl і NaOH         Б  KCl і NaCl         

  В  HCl і NaCl          Г  KOH і KCl

  13. Одним із продуктів відновлення хром(ІІІ) оксиду алюмінієм є речовина, хімічна формула якої

  А  Cr                 Б  O2                 В  CrO3          Г  CrAlO3

  14. Укажіть суму коефіцієнтів у лівій частині рівняння реакції кальцію з водою

  А  2                Б  3               В  4               Г  6

  15. До розчину ферум(ІІІ) хлориду додали розчин натрій гідроксиду. Укажіть колір і характер осаду – одного із продуктів цієї реакції.

  А  бурий драглистий

  Б  бурий дрібнокристалічний

  В  білий драглистий

  Г  синій дрібнокристалічний

  16. Розташуйте речовини за зростанням температури плавлення

  А  вольфрам           Б  сірка          В  ртуть          Г  хлор

  На суміш масою 20 г, що складалася з магнію та магній оксиду, подіяли надлишком хлоридної кислоти. У результаті реакції виділився газ об’ємом 5,6 л (н.у.). Обчисліть масову частку (%) магнію в суміші.

 • Відповіді на завдання тесту № 1
  1–В     2–Г     3–Б     4–В     5–Г     6–В     7–Г     8–Б           
  9    Б-В-А-Г            10  Б-Г-А-В        11  1-В  2-Г           3-Б  4-А         12 – 19                  13 – 112
  Відповіді на завдання тесту № 2
  1–Б           2–Б          3–А          4–Г          5–Б           6–Г           7–Б          8–Б          9–Б         10–Б
  11  В-Б-А-Г           12  В-А-Г-Б           13  В-А-Б-Г           14  Г-А-Б-В
  15  80      16  2800        17  27.

  .

  Тести «Неметалічні елементи та їхні сполуки. Неметали» 

 • Тест «Неметалічні елементи та їхні сполуки. Неметали» складено за матеріалами незалежного оцінювання 2008-2009 років

  21690534-3d-человек-в-классе,-экзамен-тест

  1. Позначте назву гідратованих аніонів у розчині солі, яка є продуктом реакції літій оксиду з нітроген(V) оксидом

  А  літій        Б  нітрат         В  нітрит        Г  оксиген

  2. Під час стояння автомобіля з працюючим двигуном у повітря потрапляє карбон(ІІ) оксид. Укажіть наслідки вдихання людиною цього газу

  А      тяжкі опіки                        Б      тяжкі виразки

  В      загибель від ядухи          Г      повна втрата зору

  3. Вкажіть назву сполуки X у поданій схемі перетворень

  Н3РО4 → КН2РО4 → X → К3РО4

  А   калій ортофосфат

  Б   калій гідрогенфосфат

  В   калій дигідрогенфосфат

  Г   гідроген ортофосфат

  4. Вкажіть формулу речовини, водний розчин якої називають «силікатним клеєм» або «рідким склом»

  А  K2[SiF6]           Б  Ca(HSiO3)3                  В  Na2SiO3              Г  H2SiO3

  5. Вкажіть пару речовин, що необхідні для добування амоніаку в лабораторних умовах

  А   NH4Cl i HNO3                  Б    NH4Cl і Са(ОН)2

  В   NH4Cl і SiО2                      Г    NH4Cl і Ca(NO3)2

  6. Розгляньте малюнок і визначте у якій із двох пробірок
  швидше спалахне тліюча скіпка, якщо перша містить пероксид гідрогену, а друга ─ суміш пероксиду гідрогену з манган(IV) оксидом?

  А  у першій спалахне швидше

  Б  у другій спалахне швидше

  В  у першій і другій спалахне одночасно

  Г  у другій спалахне пізніше, ніж у першій

   46

  .7. Однією з алотропних модифікацій елемента Сульфуру є пластична, що зображена на одному з поданих малюнків

  47

   

   8. Визначте речовину «Х», що відповідає схемі перетворень

  СО→Х →Na2CO3

  А  NaHCO3           Б  H2CO3               В  CO2                   Г  NaOH

  9. Внаслідок діяльності мікроорганізмів на болоті з рослинних залишків утворюється болотний газ, якому відповідає формула

  А  Н2S         Б  NН3        В  СН4         Г  СО2

  10. Після грозового дощу повітря насичене речовиною,  що є алотропною модифікацією хімічного елемента

  А   Фосфору       Б   Сульфуру      В   Оксигену       Г   Карбону

  11.  Укажіть реактив,  за допомогою якого можна розрізнити розчини натрій сульфату і натрій карбонату, розбавлений розчин якого вживають хворі зі зниженою кислотністю шлункового соку

  А   аргентум(І) нітрат           Б   барій нітрат

  В   хлоридна кислота          Г   калій гідроксид

  12. Установіть відповідність між продуктами реакцій та реагентами

  Продукти реакцій

  1  MgSO4 + H2

  2  CuSO4 + SO2 + H2O

  3  CuSO4 + H2O

  4  MgSO4 + H2S + H2O

   

  Реагенти

  А  Mg + H2SO4(конц.)

  Б  Mg + H2SO4 (розб.)

  В  CuO + H2SO4(розб.)

  Г  Cu + H2SO4(конц.)

  Д  Cu + H2 SO4(розб.)

  13. Установіть послідовність перетворення калій перманганату на натрій карбонат

  А  KMnO4              Б  Na2CO3               В  O2                Г  CO2

  14. Розташуйте послідовно стадії виробництва нітратної кислоти

  А   окиснення нітроген(ІІ) оксиду

  Б   окиснення амоніаку

  В   гідратація нітроген(ІV) оксиду

  Г   взаємодія азоту з воднем

  15. Розташуйте сполуки в ряд за схемою виробництва калійної селітри

  А  HNO3         Б  NH3              В  NO            Г  NO2

  16. Допишіть рівняння реакції та обчисліть суму коефіцієнтів у ньому

  О2 + NO2 + H2O →

  17. Серед запропонованих напівсхем оберіть напівсхему реакції, що відбувається в присутності каталізатора, та обчисліть кількість прийнятих електронів.

  А  Mg + O2 →                      Б  CO + O2 →                      B  SO2 + O2

  18. Обчисліть об’єм азоту (л)(н.у.), який необхідний для добування амоніаку об’ємом 6 л.

  19. Обчисліть масу продукту реакції(г), що утворюється під час реакції водню масою 4 г та брому масою 160 г, якщо вихід від теоретично можливого становить 50%.

  20. Суміш водню і гідроген хлориду об’ємом 7 л (н.у.) пропустили крізь розчин аргентум нітрату, взятий із надлишком. У результаті цієї реакції утворився осад масою 28,7 г. Обчисліть об’ємну частку водню (%) у суміші.

  21. До розчину сульфатної кислоти масою 200 г з масовою часткою розчиненої речовини 8% добавили розчин натрій гідроксиду масою 50 г з масовою часткою NaOH 12%. Обчисліть масу (г) натрій гідросульфату, виділеного з добутого розчину.

  22. Визначте масу осаду (г), який утворюється під час пропускання 2,24 л (н.у.) карбон(IV) оксиду крізь розчин кальцій гідроксиду масою 7,4 г.

 • Тест «Неметалічні елементи та їхні сполуки. Неметали» складено за матеріалами незалежного оцінювання 2010-2011 років

  1. Укажіть формулу сполуки, що зумовлює виникнення парникового ефекту

  А  CF4                 Б  CO2                 В  N2                  Г  O2

  2. Хімічна формула двохосновної, слабкої кислоти, що міститься у деяких мінеральних водах України та надає їй характерного запаху,- це

  А  H2SO3          Б  H2S           В  H23             Г  HCl

  3. Визначте речовини, що у водному розчині дисоціюють з утворенням катіонів Гідрогену:

  1  сульфідна кислота

  2  летка сполука Брому з Гідрогеном

  3  натрій гідрогенсульфат

  4  летка сполука Нітрогену з Гідрогеном

  5  продукт гідратації сульфур(IV) оксиду

  6  твердий продукт термічного розкладання натрій нітрату

  Варіанти відповіді:

  А  1,2,5              Б  1,3,5           В  2,4,5           Г  4,5,6

  4. Із яких речовин у лабораторних умовах добувають кисень?

  1 гідроген пероксид

  2 натрій карбонат

  3 калій перманганат

  4 калій сульфат

  5 натрій нітрат

  6 карбон(IV) оксид

  Варіанти відповіді:

  А  1,2,3             Б  1,3,5            В  2,3,4           Г  4,5,6

  5. Під час взаємодії 1 моль FeS та 2 моль HCl (конц.) виділиться газ (н.у.) об’єм якого

  А  11,2 л           Б  22,4 л          В  44,8 л         Г  112 л

  6. Визначте формулу речовини «Х», що відповідає схемі перетворень

  Рисунок1

  А  Ca(NO3)2      Б  NH4Cl      В  NO2      Г  NH3

  7. За допомогою яких реактивів можна довести якісний склад сульфатної кислоти?

  А  Cu і BaCl2      Б  Zn і NaCl      В  Zn і Ba(NO3)2      Г  Cu і NaCl

  8. У якій сполуці Сульфур може виявляти лише окисні властивості?

  А  H2SO3              Б  H2SO4           В  SO2                  Г  H2S

  9. За допомогою якої речовини можна розпізнати розчини солей натрій хлориду та натрій ацетату?

  А  калій нітрату             Б  арґентум нітрату

  В  калій хлориду            Г  калій карбонату

  10. Щогодини в північній півкулі Землі випадає 2000 тонн «кислотних дощів». За сто років вони спричиняють руйнування історичних споруд, розчиняючи на них шар мармуру товщиною 1 мм. Який оксид спричиняє утворення «кислотних дощів»?

  А  карбон(ІІ) оксид           Б  натрій оксид

  В  Сульфур(ІV) оксид       Г  силіцій(ІV) оксид

  11. Визначте рівняння хімічної реакції, в якій Хлор виявляє властивості і відновника, і окисника

  А  2KClO3 = 2KCl + 3 O2

  Б  F2 + 2NaCl = Cl2 + 2 NaF

  В  Cl2 + H2O = HCl + HClO

  Г  NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl↓

  12. У результаті застосування водного розчину гідроген пероксиду Н2О2 для дезінфекції ран утворюється піна із бульбашок кисню. Наслідком якого процесу є виділення кисню?

  А  при 37 оС (температура крові) починається розклад пероксиду Н2О2

  Б  пероксид Н2О2 каталізує розклад деяких компонентів крові

  В  розчинений у крові кисень із зниженням тиску переходить в газуватий стан

  Г  фермент крові пероксидаза каталізує розклад пероксиду Н2О2

  13. Укажіть суму коефіцієнтів хімічного рівняння реакції термічного розкладання арґентум(І) нітрату

  А  4          Б  6            В  7          Г  9

  14. Укажіть тип хімічної реакції між газуватим амоніаком і гідроген бромідом

  А  гідрування      Б  заміщення      В  бромування        Г  сполучення

  15. Карбон(ІV) оксид добувають дією хлоридної кислоти на

  А  кальцій карбід          Б  мармур

  В  натрій етаноат          Г  гіпс

  16. Укажіть сполуки, реакція яких з водою зумовлює утворення кислотних дощів

  А  кальцій оксид, нітроген(ІV) оксид

  Б  амоніак, сульфур(ІV) оксид

  В  нітроген(ІV) оксид, сульфур(ІV) оксид

  Г  амоніак, кальцій оксид

  17. Установіть відповідність між формулами нітратів та продуктами їх термічного розкладу

  Формула нітрату

  1  KNO3

  2  Cu(NO3)2

  3  AgNO3

  4  NН43

  Продукти термічного розкладу

  А  нітрит металічного елемента, кисень

  Б  метал, нітроген(IV) оксид, кисень

  В  оксид металічного елемента, нітроген(IV) оксид, кисень

  Г  нітроген(I) оксид, вода

  Д  нітроген(IІ) оксид, вода

  18. Газ із різким запахом, важчий за повітря (1) під час нагрівання над каталізатором утворює летку рідину (2). Ця рідина (2), взаємодіючи з водою, утворює безбарвну кислоту (3), що є реактивом, за допомогою якого визначають у розчині катіони барію. Добуту сіль білого забарвлення (4) застосовують у медицині для рентгеноскопії шлунка.
  Установіть відповідність описаних властивостей речовин їхнім назвам

  Властивості речовин

  1  газ із різким запахом

  2  летка рідина

  3  безбарвна кислота

  4  сіль білого забарвлення

  Назви речовин

  А  сульфатна кислота

  Б  сульфур(VI) оксид

  В  барій сульфат

  Г  водень

  Д  сульфур(IV) оксид

  19. Установіть відповідність між вихідними речовинами та продуктами окисно-відновних реакцій

  Вихідні речовини

  1  Fe + Br2

  2  Fe + HBr

  3  Ag + HNO3(розб.)

  4  Ag + HNO3(конц.)

  Продукти реакцій

  А  FeBr2

  Б  FeBr3

  В  FeBr2 + H2

  Г  AgNO3 + NO + H2O

  Д  AgNO3 + NO2 + H2O

  20. Установіть відповідність між назвами речовин і продуктів їхнього термічного розкладання

  Назва речовини

  1  метан

  2  кальцій карбонат

  3  калій перманганат

  4  ферум(ІІІ) гідроксид

  Назва одного з продуктів її термічного розкладання

  А  кальцій

  Б  кисень

  В  вуглець

  Г  вода

  Д  карбон(ІV) оксид

  21. Установіть послідовність утворення речовин у ланцюжку перетворень від лужного металу до питної соди

  А  Na2CO3       Б  NaOH         В  Na               Г  NaHCO3

  22. Установіть послідовність утворення речовин у ланцюжку перетворень від амоніаку до солі нітратної кислоти

  А  KNO3           Б  NO2              В  NO             Г  NH3

  23. Установіть послідовність апаратів у технологічній схемі виробництва сульфатної кислоти

  А  контактний апарат                  Б  піч для випалювання

  В  поглинальна башта                Г  електрофільтр

  24. Розташуйте формули за зростанням окисної здатності галогенів

   А  Cl2            Б  I2              В  Br2                        Г  F2

  25. Розташуйте послідовно назви речовин, за допомогою яких можна встановити наявність в розчинах:
  сульфат-йонів → хлорид-йонів → сульфід-йонів → сульфіт-йонів

  А  барій хлорид          Б  хлоридна кислота

  В  аргентум нітрат     Г  плюмбум нітрат

  26. Розташуйте неметали за зростанням їхніх окиснювальних властивостей

  А  кисень        Б  бром        В  фтор        Г  водень

  27. Укажіть суму протонних чисел хімічних елементів, прості речовини яких є найпоширенішими дезінфекторами води на водопровідних станціях.

  28. Суміш масою 200 г, що складалася з кальцій карбонату і кальцій нітрату, обробили надлишком хлоридної кислоти. Внаслідок цього утворився газ об’ємом 8,96 л (н.у.). обчисліть масову частку (%) кальцій нітрату у вихідній суміші.

  29. Надлишком нітратної кислоти подіяли на амоніак об’ємом 5,6 л (н.у.). Під час хімічного процесу утворилася сіль амонію масою 16 г. Яку масову частку у (%) це становить від теоретично можливого виходу?

  30. Водень масою 2 г вступає в хімічну реакцію із хлором масою 71 г. Визначте масу (г) гідроген хлориду, що утворився в результаті реакції.

  31. Чисту сірку в промисловості можна видобути пропусканням сульфур(IV) оксиду крізь розжарений кокс. Обчисліть масу (кг) сірки, якщо сульфур(IV) оксиду використано 560 м3 (н.у.).

  32. Нітроген(ІV) оксид, що утворюється у двигунах внутрішнього згоряння, є часткою отруйного смогу. Обчисліть кількість речовини нітроген(ІV) оксиду, що поглинається розчином натрій гідроксиду масою 200 г з масовою часткою натрій гідроксиду 20 % з утворенням суміші солей двох кислот.

 • Тест «Неметалічні елементи та їхні сполуки. Неметали» складено за матеріалами незалежного оцінювання 2012-2013 років

  1. Які речовини використовують для добування гідроген хлориду в промисловості?

  А  H2 і Cl2                                                              Б  NaCl(тв.) і H2SO4 (конц.)

  В  NaCl(тв.) і H2SO4 (розб.)                Г  NH4Cl і NaOH

  2. Укажіть суму коефіцієнтів у правій частині рівняння реакції термічного розкладання купрум(ІІ) нітрату

  А  3                          Б  4                       В  7                       Г  9

  3. До складу алмазу і графіту входить хімічний елемент

  А  Карбон             Б  Силіцій         В  Фосфор         Г  Аргентум

  4. Укажіть протонне число галогену

  А  2        Б  7        В  12        Г  17

  5. Під час пропускання хлору крізь водні розчини солей відбудеться взаємодія з

  А  NaF і NaBr

  Б  NaBr і NaI

  В  Na2SO4 і K2SO4

  Г  CaCl2 і Ca(NO3)2

  6. Сульфур є відновником у реакції між

  А  S і Fe        Б  FeS і O2        В  H2SO4 і NaOH        Г  SO3 і H2O

  7. Укажіть суму коефіцієнтів у лівій частині рівняння реакції горіння амоніаку в кисні

  А  2        Б  4        В  7        Г  9

  8. Хімічна реакція, одним із продуктів якої є кальцій карбонат, відбудеться внаслідок

  А  пропускання карбон(ІV) оксиду крізь розчин кальцій гідрогенкарбонату

  Б  кип’ятіння водного розчину кальцій гідрогенкарбонату

  В  пропускання карбон(ІІ) оксиду крізь розчин кальцій гідрогенкарбонату

  Г  добавляння хлоридної кислоти до кристалів кальцій гідрогенкарбонату

  9. Укажіть сильну кислоту, що має різкий запах

  А  H2SO3    Б  H2S       В  HCl        Г  H3PO4

  10. Укажіть суму коефіцієнтів у рівнянні реакції відновлення вольфрам(VІ) оксиду воднем

  А  4        Б  5        В  7        Г  8

  311. Розгляньте рисунок із зображенням хімічного досліду. Газ Х, що витісняє воду і збирається в посудину, – це

  А  водень                      Б  кисень

  В  гідроген хлорид        Г  водяна пара

  12. До ферум(ІІІ) гідроксиду добавили надлишок хлоридної кислоти. Укажіть суму коефіцієнтів у правій частині рівняння реакції між цими речовинами

  А  2          Б  4          В  5          Г  7

  13. Який галоген за нормальних умов перебуває у твердому стані?

  А  хлор        Б  йод        В  фтор        Г  бром

  14. Для вибілювання соломи, вовни, шовку використовують

  А  сульфатну кислоту          Б  сірководень

  В  сульфур(ІV) оксид           Г  сульфур(VІ) оксид

  15. У лабораторних умовах амоніак збирають витісненням повітря, враховуючи, що

  А  густина амоніаку більша за густину повітря

  Б  густина амоніаку менша за густину повітря

  В  амоніак не розчиняється у воді

  Г  амоніак має різкий запах

  16. Унаслідок додавання
   хлоридної кислоти до водного розчину натрій силікату утворюється

  А  драглистий осад        Б  бурий газ

  В  бурий розчин             Г  чорний осад

  17. Обчисліть масу (г) осаду, що утвориться внаслідок змішування двох водних розчинів, один із яких містить кальцій нітрат масою 164 г, а інший – калій карбонат кількістю речовини 1,2 моль.

  18. Обчисліть масу (г) кальцій карбонату, що утвориться внаслідок взаємодії карбон(ІV) оксиду об’ємом 33,6 л з кальцій оксидом масою 28 г.

 • Відповіді на завдання тесту № 1
  1–Б       2–В       3–Б       4–В       5–Б       6–Б       7–В       8–В       9–В      10–В     11–В
  12 1-Б  2-Г  3-В  4-А           13  А-В-Г-Б  14  Г-Б-А-В             15  Б-В-Г-А
  16   11         17  4         18  3     19  81        20  64       21  18       22  10
  Відповіді на завдання тесту № 2
  1-Б     2-Б     3-А     4-Б     5-Б     6-В     7-В     8-Б      9-Б   10-В   11-В    12-Г    13-В   14-Г   15-Б   16-В
  17  1-А  2-В  3-Б  4-Г        18  1-Д  2-Б  3-А   4-В      19  1-Б  2-В  3-Г  4-Д        20  1-В  2-Д  3-Б  4-Г
  21  В-Б-А-Г        22  Г-В-Б-А        23  Б-Г-А-В           24  Б-В-А-Г        25  А-В-Г-Б        26  Г-Б-А-В
  27  25        28  80        29  80      30   73           31  800     32  1.
  Відповіді на завдання тесту № 3
  1 А          2 В          3 А        4 Г          5 Б          6 Б         7- В          8- Б          9- В        10 Г        11- А        12- Б
  13- Б       14- Г        15- Б        16- А        17   ​​100    18   50

Тести з органічної хімії

 

  Тести «Вуглеводні»

 • Тест «Вуглеводні»складено за матеріалами незалежного оцінювання 2008-2009 років

  1. Позначте стан гібридизації атома Карбону в алкінах

  А sp      Б  s2p    В  sp2       Г  sp3

  2. Позначте назву алкену, відносна молекулярна маса якого 42

  А бутен      Б пропен      В пентан       Г гексен

  3. Позначте реакцію, що відбувається за правилом Марковнікова

  А  СН2 = СН – СН3 + HCl         Б  СН2 = СН– СН = СН2 + HCl

  В  СН3 – СН = СН– СН3 + HCl         Г  СН2 = СН2 + HCl

  4. Укажіть хімічну формулу алкану

  А C5H10      Б C5H12      В C5H8       Г C5H12O

  5. Ізомерія алканів обумовлена

  А  кількістю атомів Карбону

  Б  положенням кратного зв’язку

  В  будовою карбонового ланцюга

  Г  взаємним впливом атомів у молекулі

  6. Укажіть рядок, у якому подано лише назви алкенів

  А  пропен, пентен, нонен, етен

  Б  декан, пентадекан, гексадекан, криптон

  В  метан, пропан, етилен, бутан

  Г  гептан, гексан, нонан, етен

  7. Укажіть речовину, що не взаємодіє з бензеном

  А  хлор           Б  гідроген хлорид

  В водень       Г  нітратна кислота

  8. Під час отруєння нафтопродуктами не можна споживати жири, рослинні олії, тому що вуглеводні…

  А  розчиняються в жирах, затримуючись в організмі

  Б  нерозчинні у воді живого організму

  В  не розчиняються в жирах та у воді

  Г  нерозчинні в полярних розчинниках

  9. До гомологічного ряду алкенів належить вуглеводень формула якого

  А  С6Н6         Б  С6Н10        В  С6Н12        Г С6Н14

  10. Укажіть структурну формулу ізомеру н-гексану

  11. Визначте назву продукту, який утворюється під час взаємодії метану об’ємом 56 мл та хлору об’ємом 224 мл, якщо реакція відбувається при розсіяному сонячному випромінюванні, а об’єми речовин визначено за однакових умов

  А  дихлорометан       Б  тетрахлорометан

  В  трихлорометан     Г  хлорометан

  12. Визначте сполуку, дегідратацією якої можна одержати етен

  А  метанол

  Б  глицерол

  В  етанова кислота

  Г  етанол

  13. Установіть відповідність між вихідними сполуками та кінцевими речовинами

  А  хлоробензен

  Б  гексахлоробензен

  В  гексахлоран

  Г  1,2-дихлоропропан

  Д  2-хлоропропан

  14. Установіть послідовність утворення основних фракцій нафти

  А  газойль     Б  лігроїн     В  бензин     Г  гас

  15. Установіть послідовність утворення назви насиченого вуглеводню

  А пронумерувати атоми Карбону

  Б визначити найдовший карбоновий ланцюг

  В зазначити перед назвою місце замісника

  Г зазначити назву замісника

  16. Установіть послідовність утворення проміжних продуктів під час перетворення метану на етен

  А етанол     Б метан     В етин      Г етаналь

  17. Етиленовий вуглеводень масою 1,4 г знебарвив розчин бромної води масою 200 г з масовою часткою брому 2 %. Визначить молярну масу вуглеводню.

  18. Визначте число атомів Карбону в молекулі ацетиленового вуглеводню, якщо маса його 3,4 г повністю прореагувала з об’ємом водню 2,24 л (н.у.).

  19. Укажіть число структурних ізомерів н-пентану за розгалуженням карбонового скелета.

 • Тест «Вуглеводні»складено за матеріалами незалежного оцінювання 2010-2011 років

  1. Укажіть формулу гомологу бутену

  А  C4H10      Б  C5H12       В  C5H10       Г C 5H12O

  2. Укажіть загальну формулу гомологічного ряду алканів

  А  CnH2n      Б  CnH2n+2     В  CnH2n-2      Г  CnH2n-6

  3. Укажіть реагенти, з якими взаємодіють етан і ацетилен

  1 хлор

  2 бромна вода

  3 водень

  4 кисень

  5 розчин KMnO4

  Варіанти відповіді

  А  1 і 3     Б  1 і 4     В  4 і 5       Г  2 і 3

  4. Визначте вуглеводень «X», який відповідає схемі перетворень СаС2 → X → С6Н6

  А  циклогексан     Б  ацетилен     В  етилен      Г  фенол

  5. Визначте типи хімічних реакцій, що характерні для пропану

  1 гідрування

  2 повне окиснення

  3 заміщення

  4 приєднання

  5 ізомеризація

  6 полімеризація

  Варіанти відповіді:

  А  1,4      Б  2,3     В  4,5      Г  5,6

  6. Які екологічні проблеми безпосередньо зумовлені видобуванням, переробкою та використанням вуглеводневої сировини?

  1 парниковий ефект

  2 надлишок нітратів у ґрунті

  3 фотохімічний смог

  4 кислотні дощі

  5 ерозія берегів

  6 зростання електромагнітного випромінювання

  Варіанти відповіді:

  А  1,2,3       Б  1,3,4      В  3,4,5        Г  4,5,6

  7. Визначте структурну формулу н-гептана

  8. Які хімічні реакції характеризують хімічні властивості етену?

  1 полімеризація
  2 естерифікація
  3 приєднання
  4 гідроліз
  5 гідратація
  6 повне окиснення

  Варіанти відповіді:

  А  1, 2, 3, 5     Б  2, 3, 4, 5

  В  1, 2, 4, 6       Г  1, 3, 5, 6

  9. Під час вивчення вуглеводнів між двома учнями виникла суперечка щодо їхніх властивостей. Перший учень зауважив, що для алканів характерною є реакція полімеризації, другий, що алкени знебарвлюють бромну воду. Чиї міркування можна вважати правильними?

  А  першого учня

   Б  другого учня

  В  обидвох учнів

  Г  обидва міркування неправильні

  10. Укажіть формулу ароматичного вуглеводню

  11. Укажіть формулу ізомеру гексену

  12. Визначте формулу вуглеводню, що відповідає загальній формулі гомологічного ряду ацетиленових вуглеводнів

  А  С4Н10      Б  С4Н6       В С4Н8       Г  С4Н4

  13. Якою літерою позначено вторинний атом Карбону в структурній формулі речовини?

  14. Установіть відповідність між назвами вуглеводнів та їх використанням

   

  1 дихлорометан

  2 трийодометан

  3 етен

  4 вінілхлорид

   

   

  А для виробництва поліетилену

  Б як розчинник

  В в медицині для заживання відкритих ран

  Г для виробництва штучної шкіри

  Д для виробництва фенолформальдегідних пластмас

  15. Установіть відповідність між схемами хімічних реакцій і умовами їх перебігу

  16. Установіть відповідність між вуглеводнями та сферами їх використання

  Вуглеводень

  1 С2Н4

  2 С2Н2

  3 СН4

  4 С6Н6

   

  Використання

  А паливо у промисловості та побуті

  Б сировина для отримання отрутохімікатів, вибухових речовин

  В сировина для отримання поліетилену

  Г використовується для зварювання та розрізання металів

  Д використовується як конструкційний, електроізоляційний матеріал

  17. Розташуйте речовини за збільшенням відносної молекулярної маси

  А  пропан      Б  гексин      В  бутен      Г  пентин

  18. Установіть послідовність типів реакцій для здійснення перетворень:

  А  гідрування          Б  дегідратація

  В  дегідрування     Г  тримеризація

  19. Обчисліть об’єм (л) кисню, що необхідний для згоряння 12 л (н.у.) ацетилену.

  20. Визначте масу (г) брому, необхідного для бромування етену об’ємом 28 л (н. у.).

  21. Біогаз ─ це суміш, основними компонентами якої є метан, карбон (ІV) оксид. Обчисліть об’єм (м3) кисню (н.у.), що витрачається на спалювання біогазу об’ємом 10м3, з об’ємною часткою метану − 70% і карбон (ІV) оксиду −30%.

  22. У результаті бромування метилбензену (толуену) масою 46 г добули бромотолуен масою 68,4 г. Обчисліть вихід продукту реакції (%) від теоретично можливого.

  23. Обчисліть об’єм (м3) повітря ( н.у.), необхідний для спалювання 10 м3 природного газу, що містить 92% метану, 4% етану і 4% негорючих газів (у повітрі міститься приблизно 1/5 кисню за об’ємом).

  24.Визначте молярну масу газуватого вуглеводню, при повному згорянні одного об’єму якого в кисні (н.у.) утворюються 3 об’єми вуглекислого газу і 4 об’єми водяної пари.

 • Тест «Вуглеводні»складено за матеріалами незалежного оцінювання 2012 року

  1. Укажіть формулу алкену

  2. Укажіть хімічні формули алканів

  А  СН4 і С3Н6        Б  С2Н4 і С3Н8

  В  С2Н2 і С6Н6      Г  С3Н8 і С4Н10

  3. Яка формула молекули етину?

  А  тетраедрична       Б  кутова

  В  лінійна       Г  площинна

  4. До складу бензину входять вуглеводні з числом атомів Карбону

  А  2–5       Б  5–12       В  12–18       Г  20–36

  5. Які гази можна зібрати в посудину витісненням води?

  А азот, гідроген хлорид, бутан

  Б амоніак, гідроген хлорид, метан

  В водень, бутан, амоніак

  Г метан, кисень, азот

  6. Яку сполуку в промисловості синтезують з двох простих речовин?

  А  амоніак       Б  бензен

  В кальцій оксид      Г  натрій гідроксид

  7. Унаслідок пропускання етену крізь бромну воду

  А утворюється чорний осад

  Б бромна вода знебарвлюється

  В утворюється бурий осад

  Г бромна вода набуває зеленого кольору

  8. Укажіть хімічну формулу продукту каталітичної гідратації ацетилену

  А  СН3СН2ОН       Б  СН3СООН       В  СН3СОСН3        Г  СН3СНО

  9. Гідруванням бензену добувають

  А  метан       Б  етен

  В  толуен       Г  циклогексан

  10. Фракційна перегонка нафти грунтується на тому, що її компоненти мають

  А різні температури кипіння

  Б однакову температуру кипіння

  В малорозчинні у воді

  Г термічно нестійкі

  11. Укажіть формулу алкану

  А  С6Н6       Б  С8Н18       В  С2Н2       Г  С2Н4

  12. Укажіть сполуку, продуктом дегідрування якої є етен

  А  етан       Б  етин       В  бензен       Г  етанол

  13. Гідруванням етену одержують

  А  етин       Б  етан       В  метан        Г  пропан

  14. Проаналізуйте твердження й укажіть правильні.

  І. Продуктом дегідрування бензену є циклогексан

  ІІ. Бензен вступає в реакцію приєднання з хлором

  А правильне тільки І

  Б правильне тільки ІІ

  В обидва правильні

  Г обидва неправильні

  15. Яке твердження щодо складу і властивостей нафти правильне?

  А нафта має сталу температуру кипіння

  Б нафта має сталу густину

  В під час нафтоперегонки вуглеводні ізомеризуються

  Г нафтова фракція – це суміш вуглеводнів

  16. Укажіть первинний атом Карбону1.

  17. Укажіть продукт каталітичної гідратації етину

  А  етанол       Б  етаналь

  В  етилетаноат        Г  етанова кислота

  18. Проаналізуйте твердження й укажіть правильні

  І. Бензен знебарвлює бромну воду.

  ІІ. Бензен можна добути тримеризацією етану.

  А  правильне лише І           Б правильне лише ІІ

  В  обидва правильні           Г обидва неправильні

  19. Продуктом каталітичного бромування бензену є речовина, хімічна формула якої

  А  C6H5Br        Б  C6H2Br4

  В  C6H3Br3        Г  C6H6Br6

  20. Укажіть послідовність типів хімічних реакцій, що відповідають перетворенням 1 і 2 за схемою

  CH3– CH2– OH → CH2= CH2 → CH3– CH3.

  А дегідратація, гідрування

  Б гідратація, дегідрування

  В дегідратація, дегідрування

  Г гідратація, гідрування

  21. Метан використовують як паливо, тому що

  А густина метану менша за густину повітря

  Б метан малорозчинний у воді

  В реакція повного окиснення метану екзотермічна

  Г реакція термічного розкладання метану ендотермічна

  22. Установіть послідовність хімічних формул речовин у ланцюжку перетворень алкену на циклоалкан

  А  С2Н4      Б  С2Н2       В  С6Н12       Г  С6Н6

  23. Обчисліть об’єм кисню, необхідного для повного окиснення етину об’ємом 2 л (об’єми газів виміряно за однакових умов).

  24. У газі, який утворюється унаслідок анаеробного розкладання органічних відходів на сміттєвих звалищах, об’ємна частка метану така сама, як і карбон(ІV) оксиду – 50 %. Обчисліть об’єм кисню, що витратиться під час спалювання цієї суміші об’ємом 20 л (об’єми газів виміряно за однакових умов).

  25. Бромуванням бензену масою 156 г добули бромобензен масою 251,2 г. Обчисліть вихід (%) бромобензену від теоретичного.

  26. Продуктами повного окиснення вуглеводню є карбон(IV) оксид масою 26,4 г і вода масою 5,4 г. Відносна густина вуглеводню за воднем дорівнює 39. Укажіть число атомів Карбону в молекулі вуглеводню.

  27. Обчисліть об’єм (л) кисню, що витратиться на повне окиснення пропену об’ємом 4 л (об’єми газів виміряно за однакових умов).

  28. Обчисліть об’єм (л) кисню, що витратиться на повне окиснення пропану об’ємом 16 л (об’єми газів виміряно за однакових умов).

  29. Продуктами повного окиснення вуглеводню є вода масою 3,6 г і карбон(ІV) оксид об’ємом 4,48 л (н.у.). Відносна густина вуглеводню за воднем дорівнює 21. Укажіть число атомів у молекулі вуглеводню.

  30. Укажіть масу бензену, що під дією ультрафіолетового світла прореагував із хлором об’ємом 33,6 л (н.у).

 • Відповіді на завдання тесту № 1
  1–А     2–Б      3–А       4–Б       5–В       6–А       7–Б       8–А       9–В       10–Б       11–Б       12–Г
  13 1-В 2-А 3-Г 4-Д        14 В-Б-Г-А         15 Б-А-В-Г          16 Б-В-Г-А       17  56        18  5        19  3
  Відповіді на завдання тесту № 2
  1-В        2-Б        3-Б       4-Б       5-Б        6-Б       7-Б        8-Г        9-Б        10-Г        11-А       12-Б       13-А
  14 1-Б 2-В 3-А 4-Г       15 1-Б 2-А 3-Д 4-Г         16 1-А 2-В 3-Г 4-Б
  17 А-В-Г-Б       18 Б-В-Г-А         19 30         20 200        21 14        22 80         23 99          24 44

  Тести «Спирти і феноли»

 • Тест «Спирти і феноли» складено за матеріалами незалежного оцінювання 2008-2009 років

  21856230-3d-белых-людей.-Студент-в-классе,-сидя-за-столом-с-ноутбу
  1. Визначте схему рівняння реакції, в результаті якої утвориться етанол
  А  C2H6+Br2→;         Б  C2H5OH + HBr→;         В  C2H4+H2O→;        Г  C2H2+H2O→.
   2. Укажіть за номенклатурою IUPAC назву речовини, формула якої
  43А  1,1,2-триметилпропан-1-ол;        Б  1,1-диметил-2-метилпропан-1-ол;
  В  2,2,3-триметилбутан-2-ол;            Г  2,3-диметилбутан-2-ол.
  3. Вкажіть формулу багатоатомного спирту 
  44
  4. Вкажіть  органічну сполуку, що взаємодіє із хлоридною кислотою
  А  2-метилпропан-2-ол;          Б  пропаналь;
  В  пропанова кислота;             Г  фенол.
  5. Визначте речовину «X», що відповідає схемі перетворень
  CH4 →X → CH3OH
  А дихлорометан;          Б хлорометан;
  В трихлорометан;        Г тетрахлорометан.
  6. До якої групи органічних сполук належить речовина, якщо під час її взаємодії з металічним натрієм виділяється водень, а під час реакції з гідроген йодидом – утворюється йод алкан?
  А  алкени;          Б  карбонові кислоти;          В  спирти;          Г  феноли.
  7. Яка органічна речовина застосовується для виробництва вибухівки (динаміту) та є сировиною для виготовлення ліків судинорозширювальної дії? Визначте назву цієї органічної речовини.
  А  тринітрат целюлози;             Б  нітрометан;
  В  тринітрат гліцеролу ;            Г  амінооцтова кислота.
  8. Укажіть послідовність типів хімічних реакцій, що відповідають перетворенням 1 і 2 за схемою
  СН3─СН2Cl  →  СН3─ СН2─ОН  →  СН2= СН2
  А  гідроліз, гідрування;               Б  гідроліз, дегідратація;
  В  дегідратація, гідрування;             Г  дегідрування, гідроліз.
  9.  Укажіть хімічну формулу речовини, водний розчин якої використовують для проведення якісної реакції на фенол, що супроводжується утворенням білого осаду.
  А  Br2;            Б  CuSO4;          В  FeCl3;          Г CO2.
  10. Укажіть структурну формулу третинного спирту.
  40
   11.Який спирт добувають гідролізом жирів?
  А  гліцерол;           Б  етанол;           В  пропан-1-ол;          Г  пропан-2-ол.
  12. Унаслідок внутрішньомолекулярної дегідратації етанолу утворюється
  А  етен;          Б  етин;          В етер;          Г  естер.
  13. Між якими речовинами відбувається реакція приєднання?
  А  СН4 і Cl2;           Б  C6H6 і H2;          В  C2H6 і O2;          Г  C2H5OH і Na.
  14. Вода змішується з етанолом без обмежень, але не змішується із бензеном, тому що…
  А   Вода, етанол і бензен мають неполярні молекули.
  Б   Вода й етанол мають полярні молекули, бензен – неполярний розчинник.
  В   Вода й етанол мають неполярні молекули, бензен – полярний розчинник.
  Г   Вода є неполярною речовиною, а етанол і бензен мають полярні молекули.
   15. Фенол реагує з
  А  калій гідрогенкарбонатом;          Б  натрій гідроксидом;
  В  калій сульфатом;               Г  гідроген хлоридом.
  16. У пробірку з етанолом занурили розжарену мідну спіраль. Укажіть формулу речовини, яка утворилася внаслідок цього.
  А  СО2;          Б  С2Н4;          В СН─ О ─ СН3;          Г  СН─ СНО.
  17. Позначте ознаку перебігу реакції, що дозволяє відрізнити насичені  багатоатомні спирти від насичених одноатомних спиртів
  А  утворення синього розчину в реакції з купрум(ІІ) гідроксидом;
  Б  утворення „срібного дзеркала” в реакції з амоніачним розчином аргентум(І) оксиду;
  В  знебарвлення  бромної води;
  Г  знебарвлення розчину калій перманганату.
  18. У Вашому розпорядженні є пробірка, пробіркотримач, нагрівний прилад,    вода, побутові та лікарські засоби. Позначте препарати, за допомогою  яких можна провести якісну реакцію (мінімум стадій) на багатоатомний   спирт
   А   “Лізоформ”: формаліну 40 частин, мила калійного 40 частин, спирту етилового 20 частин; мікродобриво, засіб захисту рослин “Мідний   купорос”;
  Б   “Альмагель”: 5 мл суспензії містять 0,3 г алюміній гідроксиду, 0,1 г  магній гідроксиду, 0,8 г сорбіту;
  В   Оцет 9 %-ий;  сода, спирту етилового 95 % -ого – 25 мл;
  Г   “Кріт”: натрій гідроксид; мікродобриво, засіб захисту рослин “Мідний  купорос”; “Гліцерин”: розчин для зовнішнього застосування 85 %-ий   по 25 г у флаконах.
  19. Установіть відповідність між природою та формулою спирту
  42
  20. Установіть відповідність між назвою органічної речовини та галуззю її використання
  1 бензен…………………………….А виробництво пластмас
  2 гліцерол (гліцерин)…….. .Б консервант у харчовій промисловості
  3 метан……………………………..В пальне в побуті та промисловості
  4 фенол…………………………….Г парфумерія і фармація
  …………………………………….. …Д розчинник
  21. Установіть послідовність утворення проміжних продуктів під час перетворення метану на фенол.
  А  хлоробензен;          Б  метан;           В  етин;           Г  бензен.
  22. Установіть послідовність речовин у ланцюжку перетворень спирту на ароматичний вуглеводень.
  А  C2H5OH;          Б  C2H4;           В  C6H6;           Г  C2H2.
  23. Установіть послідовність утворення сполук під час синтезу 2,4,6-трибромофенолу:
  А  ацетилен;          Б  бензен;           В  фенол;          Г  хлоробензен.
  24. Установіть послідовність хімічних формул речовин у ланцюжку перетворень неорганічної речовини на спирт.
     41
   
  25. Визначте суму всіх коефіцієнтів у рівнянні реакції фенолу з натрієм.
  26. Запишіть локанти без розділових знаків послідовно, як вони розташовані за номенклатурою ІЮПАК, у назві речовини, структурна формула якої
  39
  27. Для проведення реакції взято насичений одноатомний спирт масою 92 г і натрій у надлишку.  Унаслідок реакції виділився газ об’ємом 22,4 л (н.у.). Визначте молекулярну формулу спирту. Укажіть число атомів Гідрогену в його молекулі.
 • Тест «Спирти та феноли» складено за матеріалами незалежного оцінювання 2010-2011 років

  1205037-Smart-Caucasian-School-Boy-Doing-Book-Homework-Study-Poster-Art-Print
  1. Визначте схему рівняння реакції, в результаті якої утвориться етанол
  А  C2H6+Br2→          Б  C2H5OH + HBr→
  В  C2H4+H2O→        Г  C2H2+H2O→
  2. Визначте речовину «X», що відповідає схемі перетворень
  CH4 →X → CH3OH
  А  дихлорометан            Б хлорометан      
  В  трихлорометан          Г тетрахлорометан
  3. Визначте формулу речовини «Х», що застосовують для автогенного зварювання металів у схемі перетворень
  СН4 → Х→ CН3СOН
  А  СН2 = СН2           Б  С2Н4              В  С2Н2              Г  C2Н5 – OН
  4. Яку назву має речовина, структурна формула якої
  Рисунок1
  А   гептан-2-ол
  Б  2,4-диметилпентан-2-ол
  В  1,1,3-триметилбутан-1-ол
  Г  1,1,3,3- тетраметилпропан-1-ол
  5. Укажіть ознаки, що характерні для фенолу
  1  безбарвні кристали
  2  газувата речовина
  3  антисептик
  4  амфотерність
  5  розчинний у гарячій воді
  6  не має запаху
  Варіанти відповіді

  А  1, 3, 5            Б  1, 2, 4             В  2, 5, 6        Г  3, 4, 5

  6. Визначте формулу сполуки, що належить до класу одноатомних насичених спиртів
  Рисунок1
  7. Укажіть послідовність типів хімічних реакцій, що відповідають перетворенням 1 і 2 за схемою
  Рисунок1
  А  гідроліз, гідрування               Б  гідроліз, дегідратація
  В  дегідратація, гідрування        Г  дегідрування, гідроліз
  8. Установіть відповідність між назвою органічної речовини та галуззю її використання
  1 бензен                        А виробництво пластмас
  2 гліцерол                     Б консервант у харчовій промисловості
  3 метан                          В пальне в побуті та промисловості
  4 фенол                          Г парфумерія і фармація
                                           Д розчинник
  9. Установіть послідовність утворення сполук під час синтезу 2,4,6-трибромфенолу
  А  ацетилен      Б бензен        В фенол         Г  хлоробензен
  10. Установіть послідовність речовин у ланцюжку перетворень спирту на ароматичний вуглеводень
  А  C2H5OH           Б  C2H4                 В  C6H6                  Г  C2H2
  11. Установіть послідовність речовин у ланцюжку перетворень арену на сіль фенолу
  А  C6H5OH        Б  C6H5Cl        В  C6H6        Г  C6H5OK
  12. Визначте суму всіх коефіцієнтів у рівнянні реакції фенолу з натрієм.
  13. Унаслідок взаємодії натрію з насиченим одноатомним спиртом масою 0,46 г виділяється водень об’ємом 112 мл (н.у.). У відповіді позначте суму індексів у формулі цього спирту.
  14.Обчисліть об’єм (л) кисню (н.у.), що необхідний для згоряння пари метанолу об’ємом 2 л..
 • Тест «Спирти та феноли» складено за матеріалами незалежного оцінювання 2012-2013 років

  1. Укажіть структурну формулу третинного спирту
  спирти
  2. Який спирт добувають гідролізом жирів?
  А  пропан-2-ол       Б  етанол          В  пропан-1-ол          Г  гліцерол
  3. Скільки атомів Гідрогену у молекулі фенолу?
  А  4          Б  5          В  6          Г  7
  4. Укажіть структурну формулу багатоатомного спирту
  сп
  5. Установіть відповідність між природою та хімічними формулами спиртів
  Природа спиртів
  1  вторинний ненасичений
  2  вторинний насичений
  3  первинний ненасичений
  4  третинний ненасичений
   Хімічна формула спиртівспрт
  6. Установіть послідовність хімічних формул у ланцюжку перетворень алкіну на етер
  А  СH3СH2OН     Б  СH2= СH2      В  С2H52H5     Г  СН≡СН
  Установіть послідовність хімічних формул у ланцюжку перетворень спирту на арен
  7. А  С2H5OН     Б  С2H2      В  С2H4     Г  С6Н6
  8. Запишіть локанти без розділових знаків послідовно, як вони розташовані за номенклатурою ІЮПАК, у назві речовини, структурна формула якої
  1
  9. Структурна формула сполуки
  1
   Запишіть локанти без розділових знаків у послідовності, в якій вони розташовані у назві цієї речовини.
 • Відповіді на завдання тесту № 1
  1-В           2-Г           3-Б           4-А         5-Б          6-В          7-В          8-Б          9-А          10-Г          11-А          12-А
  13-Б         14-Б         15-Б         16-Г         17-А         18-Г         19   1-Г  2-А  3-Д  4-В              20   1-Д  2-Г  3-В  4-А
  21    Б В ГА       22 А Б Г В         23 А Б Г В         24  В Г Б А         25     7             26    353        27     6
  Відповіді на завдання тесту № 2
  1-В          2-Б           3-В           4-Б           5-А           6-Г          7-Б
  8    1-Д  2-Г  3-В  4-А           9  А-Б-Г-В              10   А-Б-Г-В
  11  В-Б-А-Г         12  7          13  9         14  6

 Тести «Альдегіди та карбонові кислоти»

 • Тест «Альдегіди та карбонові кислоти» складено за матеріалами незалежного оцінювання 2008-2010 років

  1. Позначте назву карбонової кислоти, для якої характерна реакція «срібного дзеркала»
  А  етанова          Б  пропанова          В  метанова          Г  бутанова
  2. Загальна формула насичених одноосновних карбонових кислот
  А  СnН2nСООН          Б    CnH2n+1COOH
  В   СnН2n-1CООН         Г   CnH2n+1C(O)H
  3. Визначте сполуку, дегідратацією якої можна одержати етен
  А  метанол            Б  глицерол          
  В  етанова кислота        Г  етанол
  4. Органічна сполука, що взаємодіє із хлоридною кислотою
  А  2-метилпропан-2-ол           Б  пропаналь      
  В  пропанова кислота            Г  фенол
  5. Хімічна формула альдегіду, що використовується в медицині як антисептик
  А  CH3OH       Б  CH3-CH2-COOH      В  C6H5OH          Г  HCOH
  6. За допомогою якого реагенту можна визначити пропаналь
  А  аміачний розчин аргентум (I) оксиду
  Б  водний розчин брому
  В  водний розчин натрій карбонату
  Г  суміш концентрованих розчинів нітратної та сульфатної кислот
  7. До якої групи органічних сполук належить речовина, якщо під час її взаємодії з металічним натрієм виділяється водень, а під час реакції з гідроген йодидом – утворюється йодалкан?
  А  алкени                Б  карбонові кислоти           
  В  спирти                 Г  феноли
  8. Визначте речовини, із якими може взаємодіяти оцтова кислота
  1  калій гідроксид
  2  гідрогенхлорид
  3  золото
  4  натрій карбонат
  5  бутанол
  6  карбон (IV) оксид
  Варіанти відповіді:
  А  1, 2, 4      Б  2, 3, 4      В  1, 4, 5      Г  1, 3, 5
  9. Нашатирний спирт − це засіб від мурашиних і бджолиних укусів, що спричиняють опіки на шкірі. Якщо ушкоджені місця змочити нашатирним спиртом, стає набагато легше. Визначте хімізм такого лікування, вказавши тип хімічної реакції.
  А  розкладу      Б  нейтралізації      В  сполучення      Г  заміщення
  10. Вкажіть реагент, за допомогою якого можна відрізнити мурашину кислоту від оцтової
  А  натрій          Б  аміачний розчин аргентум(І) оксиду;   
  В  магній          Г  магній оксид
  11. Укажіть продукт часткового окиснення етаналю
  А   карбон(ІV) оксид         Б  етанова кислота
  В  етанол                              Г  етин
  12. Альдегід масою 0,88 г прореагував з амоніачним розчином арґентум(І) оксиду, при цьому утворилося срібло масою 4,32 г. Укажіть назву альдегіду, що вступив в реакцію,
  А  метаналь      Б  етаналь      В  пропаналь        Г  бутаналь
  13. Насичену одноосновну кислоту масою 7,4 г повністю нейтралізували розчином, що містить калій гідроксид масою 5,6 г. Укажіть формулу цієї кислоти
  А   НСООН                        Б  СН3СООН     
  В  СН3 – СН2 – СООН      Г  СН3 – (СН2)2 – СООН 
   14. Установіть послідовність утворення речовин у ланцюжку перетворень від алкану до карбонової кислоти, що є, важливим реагентом у промисловості органічного синтезу
  А  СН4             Б  С2H2            В  СН3СООН           Г  СН3СОН
   15. Установіть генетичний ланцюжок добування метанової кислоти з поданих речовин
  А метаналь            Б метан           В хлорометан            Г метанол
  16. Під час взаємодії етанової(оцтової ) кислоти масою 3 г з надлишком етанолу утворився естер масою 4,18 г. Обчисліть масову частку (у %) естеру від теоретично можливого виходу.
  17. Органічна кислота є причиною жаління кропиви, молекулярну формулу якої потрібно визначити. Масові частки хімічних елементів у цій сполуці складають: Карбону − 26,08%, Гідрогену − 4,35%, Оксигену − 69,56%. Обчисліть суму індексів атомів елементів у молекулярній формулі кислоти.
 • Тест «Альдегіди та карбонові кислоти» складено за матеріалами незалежного оцінювання 2011-2012 років

  1245005-Caucasian-Boy-Peeking-To-Copy-His-Classmates-Answers-Poster-Art-Print

  1. Укажіть продукт гідрування етаналю

  А етанова кислота        Б етан         В етанол         Г етилетаноат

  2. Яка властивість притаманна метановій кислоті?

  А слабша за етанову кислоту        

   Б малорозчинна у воді

  В реагує з лугами                             

  Г є твердою речовиною (н. у.)

  3. Реакція приєднання відбувається між

  А  С2Н4 і Н2        Б  СН4 і Br2

  В  С2Н6 і О2        Г  СН3ОН і СН3СООН

  4. Продуктом відновлення пропаналю є речовина, формула якої

  спирт

  5. Укажіть властивість етанової кислоти

  А  слабкий електроліт      

   Б  малорозчинна у воді

  В  сильна кислота               

  Г  двоосновна

  6. Реакція естерифікації відбувається між

  А альдегідом і карбоновою кислотою

  Б  двома альдегідами

  В  спиртом і карбоновою кислотою

  Г  двома спиртами

  7. Нагріванням суміші, що складається з твердих натрій етаноату та натрій гідроксиду, добувають

  А  СН4        Б  С2Н2        В  СН3ОН        Г  С2Н5ОН

  8. Укажіть структурну формулу метаналюальдегид

  9. Пропанова кислота

  А  одноосновна насичена           

  Б  двохосновна ненасичена

  В  одноосновна ненасичена        

   Г  двохосновна насичена

  10. Укажіть вуглеводень, окисненням якого добувають етанову кислоту у промисловості

  А  бутан        Б  пропан         В  етен         Г  пропен

  11. Реактивом для проведення якісної реакції на наявність альдегідної групи є речовина, хімічна формула якої

  А  I2        Б  FeCl3        В  Cu(OH)2        Г  (C6H10O5)n

  12. Укажіть суму коефіцієнтів рівняння реакції етанової кислоти з кальцій оксидом, продуктом якої є середня сіль

  А  3         Б  4             В  5                 Г  6

  13. Укажіть формулу речовини  Х  у хімічному рівнянні

  1.jpg

  А  СН3СООС2Н5

  Б  С2Н5СООСН3

  В  НСООС3Н7

  Г  НСООСН(СН3) 2

  14. Які речовини добувають гідролізом моногалогенопохідних алканів?

  А  насичені одноатомні спирти

  Б  альдегіди

  В  одноосновні карбонові кислоти

  Г  етери

  15. Укажіть відповідність між хімічними формулами та природою речовин

  2

  А альдегід

  Б етер

  В спирт

  Г естер

  Д кислота

   

  16. Установіть відповідність між структурними формулами речовин і класами органічних сполук

  Структурна формула

  1

  Клас органічних сполук

  А  карбонова кислота

  Б  етер

  В  альдегід

  Г  естер

  Д  спирт

  17. Установіть послідовність речовин у ланцюжку перетворень алкану на альдегід

  А  С2Н5ОН        Б  С2Н5Сl        В  С2Н6          Г  СН3СНО

  18. Розташуйте сполуки за зростанням їхніх кислотних властивостей

  А  етанова кислота              Б  етанол

  В  карбонатна кислота        Г  фенол

  19. Установіть послідовність речовин у ланцюжку перетворень спирту на сіль

  А  етаналь        Б  етанова кислота

  В  етанол          Г натрій етаноат

  20. Розташуйте сполуки за зростанням їхніх температур кипіння

  А  С2Н6        Б  СН3СООН          В  С2Н5ОН        Г  С4Н10

  21. Установіть послідовність хімічних формул речовин у ланцюжку перетворень неорганічної речовини на естер

  А  СН3ОН          Б  НСООСН3            В  НСООН           Г  СО

  22. Розташуйте речовини за зростанням температури плавлення

  А  HOCH2CH(OH)CH2OH           Б  С2Н5ОН         

  В  СН3(СН2)2OH                           Г  С3Н8

 • Відповіді на завдання тесту № 1
  1–В      2–Б      3–Г      4–А      5–Г      6–А         7–В      8–В      9–Б      10–Б    11–Б    12–Б      13–В
  14   А-Б-Г-В               15  Б-В-Г-А              16  95        17  5
  Відповіді на завдання тесту № 2
  1-В          2-В           3-А           4-А           5-А           6-В          7-А         8-А         9-А           10-А         11-В         12-В         13-А        14-А
  15  1-В  2-А  3-Д  4-Г            16 1-В  2-Б  3-Г  4-А          17  В-Б-А-Г          18  Б-Г-В-А        19  В-А-Б-Г
  20  А-Г-В-Б         21  Г-А-В-Б        22  Г-Б-В-А
 • Tab 4 content goes here.

 Тест»Естери. Жири»

 • 1. Позначте назву жиру, якому не властива реакція гідрування

  А  триолеат          Б тристеарат         В триленолеат          Г трилінолеат

  2. Укажіть реакцію, у результаті якої здійснюється виробництво маргарину

  А   гідроліз          Б   естерифікація          В   гідратація          Г   гідрування

  3. Аромат квітів зумовлений вмістом у них

  А  карбонових кислот               Б  альдегідів       

  В  спиртів                                      Г  естерів

  4. Тваринний жир містить у своєму складі значну кількість залишків стеаринової кислоти. Яка її формула?

  А  С15Н31СООН

  Б  С17Н35СООН

  В  С17Н33СООН

  Г  С17Н31СООН

  5. Укажіть хімічну формулу органічної сполуки «Х» у схемі перетворень

  Рисунок1

  А  С2Н5ОН        Б  СН3СНО        В  СН3СООСН3        Г  НСООС2Н5

  6. Яка хімічна формула речовини Х у схемі: жир + NaOH → мило + Х

  А  С2Н4О2        Б  С2Н5ОН        В  С3Н8О3        Г  С6Н5ОН

  7. Укажіть речовини, що утворюються внаслідок гідролізу естерів

  А  спирти і карбонові кислоти       Б  альдегіди і алкени       

  В  карбонові кислоти і алкіни        Г  етери і спирти

  8. Установіть відповідність між назвами і формулами речовин

  Назва речовин

    1  пропаналь

    2  пропан-1 ол

    3  етанова кислота

    4  етилметаноат

  Формула речовин

    А  СН3СООН

    Б  НСООС2Н5

    В  СН3СН2СНО

    Г  С2Н5СООСН3

    Д  СН3СН2СН2ОН

  9. Установіть послідовність утворення проміжних речовин під час перетворення метану на натрій ацетат

  А  етиловий спирт          Б  етилен
  В  ацетилен                        Г  етиловий естер оцтової кислоти

  10. Обчисліть масу етанолу (г), яка необхідна для добування естеру оцтової кислоти масою   75 г, якщо масова частка від теоретично можливого виходу становить 80%.

  11. Реакцією естерифікації з етанолу масою 92 г добули етилетаноат масою 132 г. Який відносний вихід естеру?

 Тест»Вуглеводи»

 • 1. Позначте вуглевод, що належить до гексоз

  А  рибоза          Б  сахароза        В  глюкоза        Г  дезоксирибоза

  2. Укажіть формулу глюкози

  А   C12H22O11         Б   C6H12O6           В   C6H5OH            Г   C2H5OH

  3. Визначте тип хімічної реакції, що відбувається під час виробництва патоки для харчової промисловості

  А  частковий гідроліз          Б  дегідратація

  В  етерифікація          Г  часткове окиснення

  4. У процесі додавання водного розчину невідомої органічної речовини до свіжеотриманого купрум(II) гідроксиду одержано розчин блакитного кольору. Під час нагрівання розчину утворюється осад червоного кольору. Визначте цю органічну сполуку.

  А  гліцерол                   Б  глюкоза          

  В  сахароза                   Г  фруктоза

  5. Крохмаль як полісахарид складається переважно із залишків

  А  рибози        Б  лактози         В  α-глюкози        Г  β- глюкози

  6. Кінцевими продуктами реакції окиснення глюкози в клітинах живих організмів є

  А сахароза, вода                                Б карбон(ІV) оксид, вода

  В етанол, карбон(ІV) оксид               Г етанол, вода

  7. Відомо, що молочнокислі продукти корисні для здоров’я. Процес, що відбувається під час виробництва кефіру, це

  А  бродіння     Б  полімеризація      В  гідрування       Г  гідратація

  8. Речовина, що міститься в деревному димі, дозволяє виробляти копчені рибу та ковбаси, а її розчин використовується як консервант біологічних препаратів. Визначте цю речовину.

  А глюкоза       Б формальдегід         В сахароза             Г фруктоза

  9. Укажіть продукти повного окиснення целюлози

  А  карбон(ІV) оксид, вода               Б  крохмаль, вода

  В  сахароза, карбон(ІV) оксид       Г  етанол, карбон(ІV) оксид

  10. Укажіть хімічну формулу речовини, водно-спиртовий розчин якої використовують для проведення якісної реакції на крохмаль

  А  Br2,          Б  I2          В  CuSO4          Г  FeCl3

  11. Укажіть кінцевий продукт гідролізу крохмалю

  А  глікоген        Б  гліцерол        В  глюкоза        Г  етанол

  12. Укажіть назву альдегідоспирту

  А  сахароза        Б  целюлоза        В  крохмаль         Г  глюкоза

  13.  Яку речовину добувають кислотним гідролізом целюлози?

  А  С2Н5ОН         Б  НСООСН3         В  С6Н12О6           Г  С12Н22О11

  14. Скільки гідроксильних груп у молекулі глюкози?

  А  1        Б  3        В  5        Г  6

  15.  Дисахаридом є

  А  глюкоза        Б  фруктоза        В  целюлоза        Г  сахароза

  16. Установіть відповідність між речовинами та реактивами для якісної реакції на них.

  Речовини

  1  етин

  2  крохмаль

  3  етаналь

  4  гліцерол (гліцерин)

  Реактиви для якісної реакції

  А  Ag2O, NH3

  Б  Cu(OH)2

  В  Br2

  Г  HNO3, H2SO4

  Д  спиртовий розчин I2

  17. За характеристикою речовини установіть її назву

  Характеристика речовини

  1  Речовина – солодка на смак, «виноградний цукор»

  2  Тугоплавка речовина, під час її взаємодії з водою виділяється велика кількість теплоти

  3  Речовина сильний антисептик, «карболова кислота»

  4  Речовина жовтого кольору, яку використовують у виробництві сірників

  Назва речовини

  А  кальцій оксид

  Б  фенол

  В  сірка

  Г  алюміній

  Д  глюкоза

  18. Розташуйте речовини за зростанням кількості гідроксильних груп, що входять до складу їхніх молекул

  А   фенол        Б  крохмаль        В  гліцерол         Г  сорбіт

  19. Установіть послідовність хімічних формул речовин у ланцюжку перетворень дисахариду на альдегід

  А  C2H6O          Б  С2Н4O              В  С6Н12О6           Г  С12Н22О11

  20. Обчисліть масу крохмалю, що утворюється в рослині в результаті асиміляції вуглекислого газу об’ємом 672 л (н.у.).

 • 1-В        2-Б        3-А        4-Б        5-В        6-Б        7-А        8-Б        9-А       10-Б
  11-В      12-Г       13-В      14-В      15-Г          16  1-В  2-Д  3-А  4-Б       17  1-Д  2-А  3-Б  4-В
  18  А-В-Г-Б           19  Г-В-А-Б         20  4860

 Тести  «Нітрогеновмісні органічні сполуки»

 • Тест «Нітрогеновмісні органічні сполуки» складено за матеріалами незалежного оцінювання 2008-2009 років

  images

   1. Позначте продукти згоряння амінів

  А СО2, Н2О        Б СО2, Н2О, NH3        В СО2, Н2О, N2        Г СО2, Н2О, N

  2. Виберіть сполуку, з якої синтезують анілін

  А  нітробензен        Б  нітрогліцерол        В  фенол        Г  етанол

  3. Позначте форму існування амінокислот у нейтральному середовищі

  А  катіон        Б  аніон        В  молекула        Г  біполярний йон

  4. Укажіть, за допомогою якої реакції можна довести наявність пептидного зв’язку в молекулі білка

  А  ксантопротеїнова        Б  гідроліз

  В  біуретова          Г  реакція «срібного дзеркала»

  5. Формула ароматичного аміну

  А  CH3–NH2                     Б  СН3–CH2–CH2–NH2

  В  CH3–NH –СН3           Г  C6H5 –NH2

  6. Визначте формулу первинного аміну, відносна густина пари якого за воднем становить 15,5

  А  бутиламін           Б  метиламін

  В пропіламін          Г  етиламін

  7. Взаємодії білків, що містять бензенове кільце, з концентрованою нітратною кислотою з’являється забарвлення

  А  синє          Б  зелене            В  жовте            Г  фіолетове

  8. Укажіть назву органічної речовини, що проявляє амфотерні властивості

  А   бутанол                  Б  бутанова кислота

  В  бутен                        Г   амінобутанова кислота

  9.  Укажіть речовини, що здатні реагувати з аніліном

  1 калій хлорид

  2 аргентум(І) нітрат

  3 бром

  4 азот

  5 нітратна кислота

  6 натрій гідроксид

  Варіанти відповіді:

  А  1 і 5           Б  3 і 5              В  5 і 6            Г  2 і 4

  10. Установіть послідовність збільшення числа атомів Карбону  в молекулах сполук

  А  амінобутанова кислота          Б  фенол

  В  оцтовий альдегід                      Г  пропанол

  11. Установіть генетичний ланцюжок добування амінооцтової кислоти з поданих речовин

  А  етиловий спирт          Б  хлороцтова кислота

  В  оцтова кислота           Г  оцтовий альдегід

  12. Установіть послідовність зростання рівня організації структури білка (від первинної до четвертинної структури)

  А  білкова глобула                      Б  α-спіраль

  В  комплекс субодиниць         Г  поліпептидний ланцюг

  13. Розташуйте речовини за зростанням основних властивостей

  А метиламін      Б диметиламін       В амоніак         Г анілін

  14. Установіть послідовність утворення речовин у ланцюжку перетворень від ацетилену до аніліну

  А   С6H52         Б   С6H6            В   С2H2              Г   С6H52

  15. Нітросполука містить 58,54 % С, 4,09 % Н, 26,00 % О, 11,37 % N. Складіть молекулярну формулу нітросполуки та обчисліть суму індексів у формулі.

 • Тест «Нітрогеновмісні органічні сполуки» складено за матеріалами незалежного оцінювання 2010-2011 років

  1167047-Blond-School-Girl-Writing-Poster-Art-Print

  1. Білкову природу мають

  1  шкіра

  2  піт

  3  волосся

  4 гемоглобін

  5 сльозова рідина

  6 підшкірний жир

  Варіанти відповіді:

  А  1,2,3         Б  2,3,4           В  1,3,4           Г  4, 5,6

  2. Яка органічна речовина застосовується для виробництва вибухівки (динаміту) та є сировиною для виготовлення ліків судинорозширювальної дії? Визначте назву цієї органічної речовини.

  А  тринітрат целюлози             Б  нітрометан

  В  тринітрат гліцеролу             Г  амінооцтова кислота

  3. Визначте сполуку, що є вихідною для синтезу аніліну

  А нітробензен     Б нітрогліцерол     В фенол     Г метиламін

  4. Визначте назву кінцевого продукту перетворень

  Рисунок1

  А  карбонова кислота             Б  альдегід

  В  спирт                                       Г  амінокислота

  5. Укажіть формулу α-амінокислоти

  Рисунок1

   6. Укажіть речовину білкової природи

  А  етен        Б  триолеїн        В  гемоглобін        Г  глікоген

  7. Укажіть речовину, яка спричиняє хімічний опік шкіри

  А  гліцерол        Б  гліцин        В  кальцій оксид        Г  калій хлорид

  8. Установіть відповідність між хімічними речовинами, формули яких наведено нижче та їхнім застосуванням

  Хімічна формула

  1  H2N(CH2)5COOH

  C17H35COONa

  3  NaF

  4  KCl

  Застосування

  А  Профілактика карієсу

  Б  Регуляція водно-сольового обміну

  В  Виготовлення мила

  Г  Профілактика інфікування ВІЛ

  Д  Виготовлення капронового волокна

  9. Розташуйте сполуки у порядку зростання числа атомів Оксигену в їх молекулах

  А  гліцерол        Б  етанол        В  нітробензен        Г  глюкоза

  10. Установіть послідовність утворення проміжних речовин під час перетворення хлоропропану на амінопропанову кислоту

  А пропаналь           Б пропанова кислота

  В пропанол             Г хлоропропанова кислота

  11. Розташуйте назви речовин у порядку зростання їхніх молярних мас

  А  гліцин                   Б  метанова кислота

  В  метаналь             Г  етанова кислота

  12. Амін, густина якого за воднем дорівнює 22,5, містить 53,5% Карбону і 15,5% Гідрогену. Визначивши формулу, обчисліть суму атомів в молекулі.

  13. Один із компонентів ДНК, амінокислота, має наступний склад у масових відсотках:  С – 39,7 %;  N – 46,4 %;  О – 10,6 %; Н – 3,3 %. Складіть найпростішу формулу амінокислоти і укажіть її відносну молекулярну масу.

 • Тест «Нітрогеновмісні органічні сполуки» складено за матеріалами незалежного оцінювання 2012-2013 років

  1. Який об’єм (л) кисню витратиться під час згоряння метиламіну об’ємом 4  л (об’єми газів виміряно за однакових умов)?

  А  9                 Б  6             В  4             Г  2

  2. Укажіть колір нітрогеновмісних сполук, які утворюються внаслідок додавання концентрованої нітратної кислоти до білка.

  А  жовтий          Б  чорний          В  синій            Г  фіолетовий

  3. Укажіть число атомів у молекулі етиламіну

  А  6        Б  7        В  8        Г  10

  4. Яке твердження щодо амінокислот неправильне?

  А  виявляють амфотерні властивості

  Б  погано розчиняються  воді

  В  утворюються внаслідок гідролізу білків

  Г  є як природні, та і синтетичні

  5. Укажіть коефіцієнт перед формулою брому у рівнянні реакції аніліну з бромною водою

  А  1          Б  2          В  3          Г  4

  6. Укажіть продукти повного гідролізу білків

  А  аміни        Б  амінокислоти        В  азот        Г  азот і метан

  7. Речовиною білкової природи є

  А  тристеарин          Б гліцин         В пектин       Г гемоглобін

  8. Укажіть коефіцієнт перед формулою азоту у рівнянні реакції повного окиснення метиламіну

  А  1         Б  2        В  3        Г  4

  9. Вкажіть кількість атомів Гідрогену в молекулі гліцину

  А  4        Б  5        В  6        Г  8

  10. Установіть відповідність між структурними формулами речовин і класами органічних сполук

  Структурна формула

  5

  Клас органічних сполук

   

  А  амінокислота

  Б  етер

  В  альдегід

  Г  естер

  Д  амін

  11. Установіть послідовність речовин у генетичному ланцюжку добування амінокислоти з естеру

  А  Н2NСН2СООН        Б  СН3СООС2Н5        

  В  СН3СООН                Г  ClСН2СООН

 • Відповіді на завдання тесту № 1
  depositphotos_10082303-Pencil-figure-checklist
  1-В     2-А     3-Г     4-В     5-Г
  6-Б     7-В     8-Г     9-Б
  10  В-Г-А-Б     11  А-Г-В-Б
  12  Г-Б-А-В     13  Г-В-А-Б
  14  В-Б-Г-А     15  14
  Відповіді на завдання тесту № 2
  1-В        2-В        3-А        4-А        5-А        6-В        7-В
  8  1-Д  2-В  3-А  4-Б         9  Б-В-А-Г         10  В-А-Б-Г
  11  В-Б-Г-А       12  10     13  151
  Відповіді на завдання тесту № 3
  1-А        2-А        3-Г        4-Б        5-В        6-Б        7-Г
  8-Б       9-Б         10  1-В  2-Б  3-А  4-Д       11  Б-В-Г-А