Розрахунки на встановлення складу суміші

 Розрахунки на встановлення складу суміші

ВуглеводніОксигеновмісні речовиниНітрогеновмісні речовини
1. При обробці водою 9,92 г суміші кальцій і алюміній карбідів утворюється 4,48 л (н.у.) суміші метану й ацетилену. Визначте масу кальцій карбіду і алюміній карбіду у суміші. (8,64 г Al4C3, 1.28 г СаС2)
2. На повне гідрування суміші гексену і бензену масою 60 г витрачається водень об’ємом 50,4 л (н.у.). Обчисліть масові частки компонентів суміші. (35 % гексену, 65 % бензену)
3. До 33 мл суміші метану, водню та азоту додали 54 мл кисню. Одержану суміш привели до умов реакції. Після закінчення реакції та конденсації водяної пари об’єм суміші склав 31,2 мл. При пропусканні продуктів реакції крізь надлишок розчину натрій гідроксиду об’єм суміші зменшився до 9,6 мл. Визначте об’ємні частки метану та водню у вихідній суміші (%). Виміри об’ємів газів проводились за однакових умов. (65, 5 % метану, 25,5 % водню)
4. Визначте об’ємний склад суміші ацетилену та етану, якщо відомо, що 5,6 г цієї суміші може приєднати 4,48 л водню (н.у.).  (50 % ацетилену, 50 % етану)
5. Суміш етану, етену та ацетилену масою 12,32 г пропустили крізь надлишок амоніачного розчину арґентум(І) оксиду. Одержали осад масою 60 г. При пропусканні такої ж за складом та масою суміші крізь надлишок розчину брому в тетрахлорометані об’єм газу зменшився в 11 разів. Розрахуйте об’ємні частки газів у вихідній суміші. (35,95 % етану, 9,09 % етану, 51,96 % етину)
Спирти і феноли
Альдегіди
Карбонові кислоти
1. При спалюванні суміші метиламіну і етиламіну масою 107 г утворився азот об’ємом 33,6 л (н.у.). Визначте масову частку метиламіну в суміші. (57,9 %)
2. При спалюванні суміші бензену з аніліном утворилося 31,36 л газу (н.у.), при пропусканні якого через розчин надлишку калій гідроксиду не поглинулось 2,24 л газу (н.у.). Знайдіть масову частку аніліну в суміші. (93,47 %)
3. Через суміш аніліну, фенолу і бензену масою 5 г пропустили хлороводень. Утворився осад, маса якого складає 2,6 г. Осад відфільтрували, фільтрат обробили бромною водою і добули другий осад масою 9,93 г. Визначте масову частку бензену в суміші. (6,26 %)
4. Через 50 г безводної суміші бензену, аніліну та фенолу пропустили гідроген хлорид. Осад, що випав при цьому, відфільтрували. Його маса склала 26 г. Фільтрат, оброблений розчином натрій гідроксиду, розділився на два шари, об’єм верхнього шару 17,7 мл (густина 0,88 г/см3). Визначте масові частки речовин у вихідній  суміші. (37 % аніліну, 31 % бензену, 32 % фенолу)