11 клас

Тема 1. Теорія будови органічних сполук

Основні характеристики ковалентного зв’язку: довжина, енергія, полярність, просторова напрямленість. Гомолітичне і гетеролітичне розривання ковалентного зв’язку.

Тема 2. Вуглеводні.

Алкани (парафіни).

Після вивчення теми ви зможете

називати алкани і циклоалкани за систематичною номенклатурою та їхні загальні формули ;
наводити приклади насичених вуглеводнів;
розрізняти вуглеводні нормальної будови, структурні ізомери, конформації;
складати молекулярні, структурні та електронні формули алканів;
характеризувати ковалентні зв’язки за основним параметрами; фізичні та хімічні властивості алканів;
ілюструвати хімічні властивості алканів рівняннями хімічних реакцій;
пояснювати  структурні й електронні формули алканів та їх галогенопохідних; утворення одинарного карбон-карбонового зв’язку; сутність структурної ізомерії алканів, конформацій; механізми реакцій заміщення; орієнтацію замісників у реакціях заміщення;
встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями алканів;
обґрунтовувати застосування алканів їхніми властивостями;
робити висновки про властивості, виходячи з будови молекул речовин; про будову речовин, виходячи з їх властивостей.

Алкени.

Після вивчення теми ви зможете

називати алкени за систематичною номенклатурою; загальну формулу алкенів;

наводити приклади алкенів;

розрізняти алкени нормальної будови, структурні та просторові ізомери;

складати молекулярні, структурні та електронні формули алкенів;

характеризувати фізичні та хімічні властивості алкенів;

ілюструвати хімічні властивості алкенів рівняннями хімічних реакцій;

пояснювати   структурні й електронні формули алкенів; утворення подвійного карбон-карбонового зв’язку; сутність структурної і просторової ізомерії алкенів; механізми реакції приєднання; В. Марковнікова; електронну сутність взаємного впливу атомів у молекулі; електронну природу індукційного ефекту;

порівнювати будову і властивості алканів і алкенів;

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями алкенів;

обґрунтовувати застосування алкенів їхніми властивостями;

робити висновки про властивості, виходячи з будови молекул алкенів; про будову алкенів, виходячи з їх властивостей.

Алкадієни.

Після вивчення теми ви зможете

називати алкадієни за систематичною номенклатурою; загальну формулу алкадієнів;

наводити приклади алкадієнів;

розрізняти структурні та просторові ізомери алкадієнів;

складати молекулярні, структурні та електронні формули алкадієнів;

характеризувати фізичні та хімічні властивості алкадієнів;

ілюструвати хімічні властивості алкадієнів рівняннями хімічних реакцій;

пояснювати  структурні й електронні формули алкадієнів зі спряженими зв’язками

порівнювати будову і властивості алканів, алкенів і алкадієнів;

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями алкадієнів;

обґрунтовувати застосування алкадієнів їхніми властивостями;

робити висновки про властивості, виходячи з будови молекул алкадієнів; про будову алкадієнів, виходячи з їх властивостей.

Алкіни.

Після вивчення теми ви зможете

називати алкіни за систематичною номенклатурою; загальну формулу алкінів;

наводити приклади алкінів;

розрізняти структурні ізомери алкінів;

складати молекулярні, структурні та електронні формули алкінів;

характеризувати фізичні та хімічні властивості алкінів;

ілюструватихімічні властивості алкінів рівняннями хімічних реакцій;

пояснювати  структурні й електронні формули алкінів; утворення потрійного карбон-карбонового зв’язку; сутність структурної і ізомерії алкінів; правило В. Марковнікова; електронну сутність взаємного впливу атомів у молекулі;

порівнювати будову і властивості вуглеводнів алканів, алкенів, алкадієнів  і алкінів;

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями алкінів;

обґрунтовувати застосування алкінів їхніми властивостями;

робити висновки про властивості, виходячи з будови молекул алкінів; про будову алкінів, виходячи з їх властивостей;

визначати алкіни речовини за характерними реакціями;

оцінювати пожежну небезпечність алкінів.

Ароматичні вуглеводні (арени).

Після вивчення теми ви зможете

називати арени за систематичною номенклатурою; загальну формулу ароматичних вуглеводнів;

наводити приклади ароматичних вуглеводнів;

складати молекулярні, структурні та електронні формули аренів;

характеризувати фізичні та хімічні властивості аренів;

ілюструвати хімічні властивості аренів рівняннями хімічних реакцій;

пояснювати структурні й електронні формули аренів; утворення ароматичного зв’язку;механізми реакцій заміщення і приєднання;електронну сутність взаємного впливу атомів у молекулі; орієнтацію замісників у реакціях заміщення; електронну природу індукційного ефекту;

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями аренів;

обґрунтовувати застосування аренів їхніми властивостями;

робити висновки про властивості, виходячи з будови молекул речовин; про будову речовин, виходячи з їх властивостей;

визначати арени за характерними реакціями;

оцінювати пожежну небезпечність аренів; вплив засобів захисту рослин на здоров’я людей та довкілля при їх неправильному використанні;

висловлювати судження про значення хімічних засобів захисту рослин.

Взаємозв’язок і взаємоперетворення насичених, ненасичених, ароматичних вуглеводнів.

Тема 3. Гетероциклічні сполуки

Після вивчення теми ви зможете:

наводити приклади  гетероциклічних сполук;

характеризувати склад, будову і властивості піридину;

порівнювати властивості піридину і бензену;

оцінювати значення нітрогеновмісних гетероциклічних сполук.

Тема 4. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка

Природний і супутній нафтовий гази.

Після вивчення теми ви зможете:

описувати склад і властивості природного і супутнього нафтового газу;
характеризувати природний і супутній нафтовий газ як джерело  добування органічних сполук;
обґрунтовувати значення природного і супутнього нафтового газу в суспільному  господарстві;
оцінювати вплив продуктів переробки природного і супутнього нафтового газу на довкілля та значення охоронних заходів.

Нафта. 

називати  продукти переробки нафти;
описувати склад і властивості нафти; процеси та продукти переробки нафти, їх застосування;
характеризувати нафту як джерело  добування органічних сполук;  детонаційну стійкість бензину;
обґрунтовувати значення ннафти в суспільному  господарстві;
оцінювати вплив продуктів переробки нафти на довкілля та значення охоронних заходів.

Кам’яне вугілля.

називати  продукти переробки кам’яного вугілля;
описувати склад і властивості кам’яного вугілля; процеси та продукти переробки кам’яного вугілля, їх застосування;
характеризувати кам’яне вугілля як джерело  добування органічних сполук;  детонаційну стійкість бензину;
обґрунтовувати значення кам’яного вугілля в суспільному  господарстві;
оцінювати вплив продуктів переробки кам’яного вугілля на довкілля та значення охоронних заходів.

Тема 5. Оксигеновмісні сполуки

називати оксигеновмісні сполуки за міжнародною  номенклатурою;

наводити приклади  спиртів, альдегідів, карбонових кислот, естерів, жирів, вуглеводів;
розрізняти одно- і багатоатомні спирти, спирти і феноли;  моно-, ди- і полісахариди; натуральні і штучні жири та волокна;
формулювати означення функціональної групи;

класифікувати оксигеновмісні сполуки за функціональними групами;

складати загальні, молекулярні, структурні та електронні  формули оксигеновмісних сполук;

характеризувати водневі зв’язки та їхній вплив на фізичні властивості сполук;  полісахариди як полімерні сполуки; хімічні властивості оксигеновмісних сполук;

ілюструвати хімічні властивості оксигеновмісних сполук рівняннями хімічних реакцій;

пояснювати структурні й електронні формули сполук; утворення оксиген-карбонових зв’язків; сутність структурної, оптичної ізомерії; електронну сутність взаємовпливу атомів у  молекулах спиртів, фенолу, карбонових кислот;

порівнювати будову і властивості сполук з різними функціональними групами; мило і синтетичні мийні засоби;

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями оксигеновмісних
сполук;

обґрунтовує застосування речовин їхніми властивостями;

робити висновки про властивості, виходячи з будови молекул речовин; про будову речовин, виходячи з їхніх властивостей;

висловлювати судження про біологічну роль жирів і вуглеводів;

оцінювати згубну дію алкоголю на здоров’я, засобів побутової хімії на довкілля;

визначати дослідним шляхом гліцерол, альдегіди, карбонові кислоти, глюкозу, крохмаль;

дотримуватися правил безпечного поводження з синтетичними мийними засобами, розчинниками.

Одноатомні насичені спирти.

Етиленгліколь і гліцерол.

Після вивчення теми ви зможете:

називати спирти за міжнародною  номенклатурою;

наводити приклади  спиртів;

розрізняти одно- і багатоатомні спирти;

складати загальні, молекулярні, структурні та електронні  формули спиртів;

характеризувати водневі зв’язки та їхній вплив на фізичні властивості спиртів; хімічні властивості спиртів;

ілюструвати хімічні властивості спиртів рівняннями хімічних реакцій;

пояснювати структурні й електронні формули спиртів; утворення оксиген-карбонових зв’язків; сутність структурної ізомерії; електронну сутність взаємовпливу атомів у  молекулах спиртів;

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями спиртів;

обґрунтовує застосування спиртів їхніми властивостями;

робити висновки про властивості, виходячи з будови молекул спиртів; про будову спиртів, виходячи з їхніх властивостей;

оцінювати згубну дію алкоголю на здоров’я;

визначати дослідним шляхом гліцерол.

Фенол, його склад, будова. 

Після вивчення теми ви зможете:

розрізняти спирти і феноли;

складати молекулярну, структурну та електронну  формулу фенолу;

характеризувати водневі зв’язки та їхній вплив на фізичні властивості фенолу; хімічні властивості фенолу;

ілюструвати хімічні властивості фенолу рівняннями хімічних реакцій;

пояснювати структурну й електронну формулу фенолу; електронну сутність взаємовпливу атомів у  молекулах фенолу;

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями фенолу;

обґрунтовує застосування фенолу їхніми властивостями;

робити висновки про властивості, виходячи з будови молекул фенолу; про будову речовин, виходячи з його властивостей;

визначати дослідним шляхом фенол.

Альдегіди і кетони. 

Після вивчення теми ви зможете:

називати альдегіди і кетони сполуки за міжнародною  номенклатурою;

наводити приклади  альдегідів;

складати загальну, молекулярні, структурні та електронні  формули альдегідів;

характеризувати хімічні властивості альдегідів;

ілюструвати хімічні властивості альдегідів рівняннями хімічних реакцій;

пояснювати структурні й електронні формули альдегідів; утворення оксиген-карбонових зв’язків;

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями альдегідів;

обґрунтоввати застосування альдегідів їхніми властивостями;

робити висновки про властивості, виходячи з будови молекул альдегідів; про будову альдегідів, виходячи з їхніх властивостей;

визначати альдегіди дослідним шляхом.

Карбонові кислоти. 

Після вивчення теми ви зможете:

називати карбонові кислоти сполуки за міжнародною  номенклатурою;

наводити приклади  карбонових кислот;

складати загальну, молекулярні, структурні та електронні  формули карбонових кислот;

характеризувати водневі зв’язки та їхній вплив на фізичні властивості кислот; хімічні властивості кислот;

ілюструвати хімічні властивості оксигеновмісних сполук рівняннями хімічних реакцій;

пояснювати структурні й електронні формули карбонових кислот; електронну сутність взаємовпливу атомів у  молекулах карбонових кислот;

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями карбонових кислот;

обґрунтовує застосування карбонових кислот їхніми властивостями;

робити висновки про властивості, виходячи з будови молекул карбонових кислот; про будову речовин, виходячи з їхніх властивостей;

визначати карбонові кислоти дослідним шляхом.

Естери.

Після вивчення теми ви зможете:

називати естери сполуки за міжнародною  номенклатурою;

наводити приклади  естерів;

 

складати загальну, молекулярні, структурні та електронні  формули естерів;

характеризувати  хімічні властивості естерів сполук;

ілюструвати хімічні властивості естерів рівняннями хімічних реакцій;

 

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями естерів;

обґрунтовує застосування естерів їхніми властивостями.

Жири. Мило.

Після вивчення теми ви зможете:

наводити приклади  жирів;

розрізняти натуральні і штучні жири;

складати структурні  формули жирів;

характеризувати хімічні властивості жирів;

ілюструвати хімічні властивості жирів рівняннями хімічних реакцій;

порівнювати мило і синтетичні мийні засоби;

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями жирів;

обґрунтовує застосування жирів їхніми властивостями;

робити висновки про властивості, виходячи з будови молекул речовин; про будову речовин, виходячи з їхніх властивостей;

висловлювати судження про біологічну роль жирів.

Вуглеводи.

Після вивчення теми ви зможете:

наводити приклади  вуглеводів;

розрізняти моно-, ди- і полісахариди; натуральні і штучні волокна;

 

складати загальні, молекулярні, структурні  формули вуглеводів;

характеризувати водневі зв’язки та їхній вплив на фізичні властивості вуглеводів;  полісахариди як полімерні сполуки; хімічні властивості вуглеводів;

ілюструвати хімічні властивості вуглеводів рівняннями хімічних реакцій;

пояснювати структурні й електронні формули сполук; утворення оксиген-карбонових зв’язків; сутність структурної, оптичної ізомерії;

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями вуглеводів;

обґрунтовує застосування вуглеводів їхніми властивостями;

робити висновки про властивості, виходячи з будови молекул речовин; про будову речовин, виходячи з їхніх властивостей;

висловлювати судження про біологічну роль вуглеводів;

визначати дослідним шляхом глюкозу, крохмаль.

Глюкоза

Короткі відомості про фруктозу,  рибозу та дезоксирибозу. 

Сахароза.

Крохмаль.

Целюлоза, її склад.

Поняття про штучні волокна.